Najavljene izmjene odluka o komunalnom redu i doprinosu – Komunalni redari moći će legitimirati građane

Najznačajnije izmjene odnose se u prvom redu na jasnije određenje poslova i ovlasti komunalnih redara. Nadalje, novim je zakonom omogućeno da komunalni redar utvrdi identitet građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, što dosad nije bilo moguće.

Rijeka – Kao posljedica usklađivanja s novim zakonskim propisima, prijedlog nove Odluke o komunalnom redu upućen je na javno savjetovanje, a nacrt Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. Prijedlog Odluke o komunalnom redu predstavlja usklađenje s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, koji je stupio na snagu u kolovozu 2018. godine, kao i sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Kako je kazala Maja Malnar iz Odjela za komunalni sustav, veći dio odredbi postojeće Odluke o komunalnom redu nije izmijenjen, već je samo prenesen u predloženu novu odluku.

Najznačajnije izmjene odnose se u prvom redu na jasnije određenje poslova i ovlasti komunalnih redara. Naime, tijekom godina, donošenjem različitih zakona i propisa, od propisa do propisa o zaštiti životinja, proširivane su nadležnosti za postupanje komunalnog redarstva koje nisu istovremeno bile obuhvaćene dosadašnjim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Nadalje, novim je zakonom omogućeno da komunalni redar utvrdi identitet građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, što dosad nije bilo moguće.

Druga značajna izmjena odnosni se na činjenicu da je nadležnost komunalnog redara proširena je s općenite formulacije „javne površine“, na sva zemljišta koje se nalaze u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijedlogom odluke komunalni redar mogao bi postupati i na svim zemljištima u vlasništvu Grada Rijeke za gospodarske i druge svrhe, javnim parkiralištima, nerazvrstanim cestama i drugim površinama namijenjenim za parkiranje vozila.

Također, prijedlogom nove odluke zabranjuje se postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta suprotno drugim gradskim odlukama.

Nacrt nove Odluke o komunalnom redu nalazi se na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću do 14. veljače.

Na izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu utemeljen je i prijedlog nove Odluke o komunalnom doprinosu.

Najbitnija razlika o odnosu na važeću odluku o komunalnom doprinosu je u tome što jedinična vrijednost komunalnog doprinosa ne ovisi više o volumenu građevine. Iznos jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u pojedinoj zoni za građevine trgovačke, ugostiteljske, uredske, uslužne, proizvodne i industrijske namjene je uprosječen. Odlukom se i dalje podržava izgradnja u proizvodne i turističke svrhe, kao i realizacija svih objekata stambene namjene, budući da je prijedlog izračuna jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa temeljen na najnižoj jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za svaku zonu iz važeće odluke, odnosno građevine obujma do 1.250 m³ te iznad 20.000 m³.

Predloženom odlukom precizirani su instrumenti osiguranja naplate potraživanja u odnosu na visinu potraživanja u slučajevima obročnog plaćanja komunalnog doprinosa – do duga od 50.000,00 kn bit će potrebno dostaviti bjanko zadužnicu, a za već iznos potraživanja hipoteku ili bezuvjetnu bankarsku garanciju.

Nadalje, na rješenja o komunalnom doprinosu ne primjenjuje se više Zakon o općem upravnom postupku, već Opći porezni zakon, što produljuje rokove za izjavljivanje žalbe s 15 na 30 dana, a očekuju se i pojednostavljenja koja se tiču dostave i izvršenja rješenja.

Određeni su slučajevi i uvjeti pod kojima će se obvezniku izvršiti povrat plaćenog komunalnog doprinosa. Primjerice, propisana je mogućnost da, u slučaju da je obveznik komunalnog doprinosa već platio komunalni doprinos, a nije tijekom važenja akta za građenje započeo s gradnjom, na njegov zahtjev plaćeni komunalni doprinos može mu se uračunati za novu gradnju na istom ili drugom zemljištu na području grada Rijeke.

Propisani su slučajevi u kojima se predviđaju oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa, posebice u skladu sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja.

Na Javni poziv za realizaciju mjera iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, putem kojeg se riječkim poduzetnicima dodjeljuju potpore malih vrijednosti, u 2018. godini dodijeljeno je 185 subvencija, za što je iz proračuna izdvojeno 2,69 milijuna kuna, što je 76 subvencija te preko pola milijuna kuna više sredstava nego u prethodnoj godini.

Prema informaciji o provedenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora u 2018. godini, Grad Rijeka je u protekloj godini upravljao s 1677 poslovnih prostora, od kojih je u zakupu 1357 poslovnih prostora odnosno 80,91% svih prostora, a slobodno je 320 poslovnih prostora odnosno 19,09% svih prostora. Međutim, od slobodnih poslovnih prostora, 91 poslovni prostor može se dodijeliti u zakup, dok se ostali zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s privatnim osobama ili državom ili pak fizičkog stanja poslovnog prostora, ne može dodijeliti u zakup.

Prihvaćen je Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području grada Rijeke za 2019. godinu, kojeg zajednički donose Grad Rijeka i Turistička zajednica grada Rijeke. Temeljem programa, Turističkoj će se zajednici doznačiti sredstva boravišne pristojbe u planiranom iznosu od 480 tisuća kuna, koja se planiraju uložiti u svjetlosno ukrašavanje centra grada Rijeke za trajanja programa manifestacije „Rijeka Advent“, a sve s ciljem obogaćivanja manifestacije koja iz godine u godinu privlači sve veći broj domaćih i stranih turista. Planirani prihod od boravišne pristojbe u 2019. godini je za oko 65 tisuća je kuna veći nego u prethodnoj godini, a kao rezultat sve većeg broja dolaska turista i ostvarenih noćenja na području grada Rijeke iz godine u godinu.

Grad Rijeka će i ove godine biti pokrovitelj i suorganizator manifestacije „Rijeka psihologije“, koja će se održati od 18. do 24. veljače s ciljem popularizacija psihologije i promicanje njezinog položaja u društvu kroz organizaciju popularnih predavanja, radionica, tribina, promocija, debata, izložbi i znanstvenih kafića u različitim prostorima u Rijeci i okolici.

Do 25. veljače otvoren je Javni poziv za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2019. godini. Grad Rijeka će u 2019. godini financirati provedbu projekata/programa iz područja socijalnog i humanitarnog djelovanja, pružanja socijalnih usluga, prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, prava branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca Drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata, potom zaštite zdravlja, zaštite i promicanje prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, kao i zaštite životinja.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!