Grad Rijeka objavio javni poziv za sufinanciranje sanacije i obnove grobnih mjesta na području kulturno povijesnih cjelina groblja Kozala i Trsat

Autor: Nikola Cvjetović 29.06.2023

groblje_kozala_ilustracije_2022__5_

Podrobnije informacije o javnom pozivu mogu se dobiti putem elektronske pošte: ivana.mekelenic@rijeka.hr ili na broj telefona 051/209-250.Rijeka - Vlasnici grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat mogu do 27. rujna podnijeti zahtjev za sufinanciranje sanacije i obnove grobnih mjesta u 2023. godini.

Naime, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke objavio je Javni poziv korisnicima grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2024. godini.

Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara koja se nalaze na području kulturno povijesnih cjelina Groblja Kozala i Groblja Trsat u Rijeci, za djelomičnu ili cjelovitu sanaciju i obnovu grobnog mjesta.

Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala i Trsat upisane su u Registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Na navedenim grobljima nalazi se veliki broj kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest.

Prijavu na ovaj Javni poziv može podnijeti isključivo korisnik grobnog mjesta koje se nalazi na Groblju Kozala ili Groblju Trsat. Pod korisnikom grobnog mjesta podrazumijeva se osoba kojoj je KD Kozala d.o.o. Rijeka dalo na korištenje grobno mjesto, a na temelju rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta odnosno ugovora o korištenju grobnog mjesta. U slučaju kada ima više korisnika grobnog mjesta, podnositelj prijave mora imati punomoć za zastupanje danu od strane ostalih sukorisnika grobnog mjesta.

Programi s utvrđene Liste prioriteta mogu se sufinancirati u 40%-tnom ili 50%-tnom iznosu, odnosno najviše u iznosu od 19.908,42 eura, ovisno o broju dodijeljenih bodova.

Broj bodova ovisi o klasifikaciji grobnog mjesta, ovisno je li riječ o mauzoleju, kapeli, sarkofagu ili grobnici, o konzervatorskoj valorizaciji grobnog mjesta te građevinskom stanju i skulpturnoj valorizaciji grobnog mjesta, a dodatni se bodovi ostvaruju ako je na grobnom mjestu ukopana osoba od značaja za povijest Rijeke i Sušaka.

Provedbom Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat povećava se spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnih grobnih mjesta već i groblja kao cjeline, te se ujedno podiže svijest građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare.

Od 2016. godine, od kada se provodi ovaj program, sufinancirana je obnova i sanacija 29 grobnih mjesta, za što je iz gradskog proračuna izdvojeno 45.694,14 €.

Osim kroz program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, Grad Rijeka sredstava spomeničke rente ulaže u očuvanje spomeničke vrijednosti groblja i kroz zaštitne radove na spomeničkoj baštini.

Od 2012. godine do 2022. godine u zaštitne radove uloženo je 168.757,05 € sredstava gradskog proračuna, pa su tako, između ostaloga, izvedeni radovi na mauzolejima obitelji Whitehead, Gorup, Scarpa i Kopajtić – Battagliarini.

Kako se na grobljima Kozala i Trsat nalaze brojni međunarodno značajni spomenici ili umjetnička djela, koja su zanimljiva za turističku posjetu, ta su dva riječka groblja uključena u Put europskih groblja, s ciljem širenja svijesti o značaju europskih groblja.

Podrobnije informacije o javnom pozivu mogu se dobiti putem elektronske pošte: ivana.mekelenic@rijeka.hr ili na broj telefona 051/209-250.

Više informacija dostupno je i na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...