Grad Rijeka podržava udruge koje pružaju uslugu rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju

Autor: Marina Pauletić 21.11.2023

igra_djeca Foto: ilustracija

Cilj javnog natječaja je bilo izabrati programe i projekte koji će dovesti do unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Rijeka - Grad Rijeka je na javnom natječaju izabrao programe i projekte pružatelja usluge rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju, za što će se iz gradskog proračuna u 2023. godini izdvojiti 17 tisuća eura.

Cilj javnog natječaja je bilo izabrati programe i projekte koji će dovesti do unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji pružanjem socijalne usluge rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima odnosno pružanjem usluge stručne pozitivne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju, s konačnim ciljem poticanja razvoja djeteta s teškoćama u razvoju i uključivanja istoga u širu socijalnu mrežu.

Kako je odlučeno na 50. gradonačelnikovom kolegiju, Grad Rijeka podržat će Inkluzivni program rane intervencije za djecu iz spektra autizma Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka, program „Psihofizički razvoj i podrška djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima“ Udruge Dira Rijeka, kao i program „Muzikoterapija u ranoj intervenciji“, koji je predložila Udruga Muzikopter Rijeka.

Teškoće u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće djeteta utvrđuje Zavod (nadležni centar za socijalnu skrb) na temelju mišljenja liječnika specijaliste neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije ili stručne procjene. Usluga rane razvojne podrške odobrava se djetetu radi poticanja razvoja i uključivanja u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti, na temelju stručne procjene pružatelja usluge o trajanju i učestalosti usluge. Usluga rane razvojne podrške pruža se djetetu do navršene treće godine, a najdulje do navršene sedme godine.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života već dugi niz godina dodjeljuje financijska sredstva neprofitnim organizacijama odnosno udrugama građana za razne projekte/programe koje su od interesa za Grad Rijeku i to temeljem godišnjeg javnog natječaja za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

Zakon o socijalnoj skrbi propisuje vrste socijalnih usluga te utvrđuje sadržaj socijalnih usluga kao usluga koje obuhvaćaju aktivnosti namijenjene prepoznavanju, sprječavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te unapređenju kvalitete života u lokalnoj zajednici. Jedna vrsta socijalne usluge utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi je i usluga rane razvojne podrške što pretpostavlja uslugu stručne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće.

Sredstva za potporu programima i projektima rane razvojne podrške osigurana su u drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...