Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja na području grada Rijeke u 2023. godini

Autor: Marina Pauletić 24.01.2023

Rijeka-75349

Cilj Grada Rijeke je poduprijeti događanja koja doprinose unapređenju i obogaćivanju turističkog proizvoda i ponude grada Rijeke.

Rijeka - Temeljem Općeg programa mjera za razvoj poduzetništva na području grada Rijeke za 2023. godinu, Grad Rijeka objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja na području grada Rijeke u 2023. godini.

Cilj dodjele bespovratnih sredstava

Cilj Grada Rijeke je poduprijeti događanja koja doprinose unapređenju i obogaćivanju turističkog proizvoda i ponude grada Rijeke kao i promocija i razvoj riječkog gospodarstva, poduzetništva i obrta te investicijskog potencijala riječkog područja.

Ukupno osigurana sredstva i visina potpore

Za realizaciju Javnog poziva osigurano je ukupno 26.544,56 eura (200.000,00 kn). Prijavitelj može dobiti potporu od najviše 30% iznosa prihvatljivih troškova, minimalni iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom događanju iznosi 1.000,00 eura (7.534,50 kn), a maksimalan iznos potpore za pojedino događanja iznosi 7.000,00 eura (52.741,50 kn).

Koja događanja se sufinanciraju?

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju gospodarskih događanja, kongresa, sajmova i sajamskih manifestacija, eno – gastronomskih i ostalih događanja koja za cilj imaju promociju poduzetništva na području grada Rijeke.

Tko ima pravo podnošenja prijave?

Prihvatljivi prijavitelji su gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, koji su isključivo u privatnom vlasništvu, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Ako više suorganizatora događanja podnese prijavu na ovaj Javni poziv, sredstva se mogu dodijeliti samo jednom od suorganizatora. Svaki prijavitelj može na ovaj Javni poziv poslati najviše dvije prijave (tražiti bespovratna sredstva za najviše dva događanja).

Za koje namjene se može koristiti potpora?

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to:
- najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
- nabavu radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
- naknade (temeljem ugovora) izvođačima i drugim vanjskim suradnicima,
- najam/zakup/koncesijska naknada za prostor za održavanje događanja,
- troškove smještaja te putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
- zakup medijskog prostora (oglašavanje u tisku, radiju, vanjsko oglašavanje, on-line oglašavanje),
- izrada promotivnih materijala događanja,
- administrativno – računovodstveni troškovi,
- drugi zavisni troškovi organiziranja događanja koje Grad Rijeka ocijeni opravdanima.

Kako i do kada se podnose prijave?

Organizatori događanja prijavu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za poduzetništvo, od 23. siječnja 2023. godine od 8 sati do 21. veljače 2023. godine do 16 sati. Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke (on-line prijava/e-obrazac) gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava.

Kako se ocjenjuju pristigle prijave?

U postupku provođenja Javnog poziva, sve pristigle prijave boduju se na temelju kvalitativnih kriterija utvrđenih u Javnom pozivu, a na temelju čega će se definirati rang lista prijavitelja, odnosno utvrditi korisnici bespovratnih sredstava.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti na tel: 209-585 i 209-592. ili putem e-maila: vesna.martic@rijeka.hr, verica.sabo@rijeka.hr.

Više sa portala torpedo.media ...