Javni poziv za dodjelu nagrade „Emil Paravina“ za postignuća djece na području aktivne dječje participacije i dječjih prava u 2023. godini

Autor: Marina Pauletić 15.11.2023

igra_djeca

Za Nagradu se kandidiraju djeca osnovnoškolskog uzrasta od 7 do 15 godina s područja Republike Hrvatske.

Rijeka - Nagradu „Emil Paravina“ pokreće Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske za postignuća na području aktivne dječje participacije i dječjih prava. Riječ je o prvoj godišnjoj nagradi za prava djeteta i aktivno dječje sudjelovanje koja se dodjeljuje djeci od 2021. godine.

Nagradom se želi potaknuti djecu na zalaganje za dječja prava, čiji se glas poštuje, čuje i uvažava. Ove godine Nagrada „Emil Paravina“ se dodjeljuje u okviru projekta „Utjecaj, a ne ukras“ („Influence, not just a decoration“) sufinanciranog iz CERV programa Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, te uz podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru izravne dodjele sredstava za provedbu posebnog cilja Sudjelovanje djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Za Nagradu se kandidiraju djeca osnovnoškolskog uzrasta od 7 do 15 godina s područja Republike Hrvatske. Nagrada se dodjeljuje u tri kategorije: pojedinačno djetetu, skupini djece koja aktivno sudjeluju na razini Republike Hrvatske ili skupini djece koja aktivno sudjeluju na razini Europske unije.

Svrha dodjeljivanja Nagrade:

- poticanje djece na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice i uključivanje u procese odlučivanja i aktivno građanstvo u Republici Hrvatskoj i na razini Europske unije,
- osnaživanje djece za nositelje promjena u društvu, sposobnih braniti ljudske vrijednosti, jednaka prava i mogućnosti, prava djeteta, demokraciju,
- senzibiliziranje javnosti na važnost promicanja vrijednosti Konvencije UN-a o pravima djeteta u svakodnevnom životu i u društvu.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Za Nagradu se kandidiraju djeca osnovnoškolskog uzrasta od 7 do 15 godina s područja Republike Hrvatske.

Nagrada se dodjeljuje u tri kategorije:

- pojedinačno djetetu,
- skupini djece koja aktivno sudjeluju na razini Republike Hrvatske,
- skupini djece koja aktivno sudjeluju na razini Europske unije.

Prijavu kandidature mogu podnijeti:

- samo dijete osobno (uz suglasnost roditelja/skrbnika),
- lokalno Društvo „Naša djeca“ / udruge za djecu,
- Dječje vijeće u gradu/općini,
- Dječji forum pri Društvu „Naša djeca“ ili školi,
- osnovna škola za svojeg učenika-pojedinca ili skupinu učenika,
- razred,
- nastavnici,
- prijatelji, roditelji, susjedi, rodbina…

ZA ŠTO SE DODJELJUJE NAGRADA?

Nagrada „Emil Paravina“ dodjeljivat će se za :

- kontinuirano promicanje i zalaganje za dječja prava,
- doprinos razvijanju dječje participacije u lokalnoj zajednici, na nacionalnom i EU nivou,
- poticanje interkulturalnih vrijednosti te prava djece na različitost bez obzira na spol, nacionalnost, rasu, jezik, kulturu i socijalni status,
- građenje suradnje i partnerstva između djece i odraslih.

NAGRADA SE SASTOJI!

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske dodijelit će nagrađenom djetetu-pojedincu/skupini djece:

- Priznanje Nagrade za dječja postignuća u aktivnoj participaciji i ostvarivanju dječjih prava na području Republike Hrvatske,
- Priznanje Nagrade za dječja postignuća u aktivnoj participaciji i ostvarivanju dječjih prava na području Europske unije i svijetu.
- Zahvalnicu za sudjelovanje na Javnom pozivu.

KAKO SE PRIJAVITI?

Na kandidaturu za Nagradu prijavljuje se dijete pojedinac/skupina djece, i to za doprinos na području aktivne dječje participacije i dječjih prava u kalendarskoj godini 2023.

Prijave za dodjelu Nagrade dostavljaju se na adresu:

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske, Amruševa 10 /IV,ZAGREB 10 000 (s naznakom: za Nagradu „Emil Paravina“).

Natječaj je otvoren od 13. studenoga do 1. prosinca 2023. godine
Rok za dostavu prijava je: 1. prosinac 2023.

Prijava se podnosi na obrascu za prijavu (u privitku) i može se preuzeti na stranicama Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske: www.savez-dnd.hr. Prijavu dostavite u papirnatom i elektronskom obliku (na CD-u, DVD-u ili USB sticku).

Uz Prijavni obrazac mogu se dostaviti i prilozi, kao što su:

- pisma preporuke za kandidata
- mišljenje prijatelja, nastavnika, susjeda i sl.,
- fotografija djeteta/skupine djece u aktivnosti koja ilustrira,
- njihove aktivno sudjelovanje u nekoj od humanitarnih akcija, dobrom djelu, pomoći i solidarnosti, zagovaranju dječjih prava.

Podaci predstavljeni u prijavi podložni su provjeri!

POSTUPAK OCJENJIVANJA

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske imenuje Ocjenjivačko povjerenstvo sastavljeno od 3 djeteta koji su „stručnjaci“ za prava djeteta istaknuti u svojim osnovnim Društvima „Naša djeca“, Dječjim vijećima/Dječjim forumima, NEF mreži, kao mali zagovaratelji dječjih prava i aktivnog sudjelovanje te 2 odrasle osobe.

Predsjednik/ica Ocjenjivačkog povjerenstva je dijete.
Ocjenjivačko povjerenstvo će utvrditi jesu li pristigle prijave u skladu s ciljevima Javnog poziva te će Odluku o izboru nagrađenih dostaviti Izvršnom odboru Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske na znanje.

Svi podnosioci prijava bit će obaviješteni o donesenoj odluci, a nagrađenima i svečano uručene Nagrade, 16. prosinca 2023. godine u Zagrebu na Skupštini Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske u hotelu Academia u Zagrebu.

Svi zainteresirani za podnošenje prijava mogu se javiti za sva dodatna pojašnjenja u Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske, na: karolina@savez-dnd.hr ili na telefon: 01/49 22 959.

Nagradu Emil Paravina sufinancira Europska unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske iz projekta „Utjecaj, a ne ukras“, te Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u okviru izravne dodjele sredstava za provedbu posebnog cilja Sudjelovanje djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Izraženi stavovi i mišljenja pripadaju samo autorima i ne odražavaju nužno stavove i
mišljenja Europske unije, Ureda za udruge RH i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ni Europska unija niti tijela koja dodjeljuju potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih“.

Dr. sc. Emil Paravina

Pedagog, humanist i promicatelj dječjih prava, dr. sc. Emil Paravina (14.8.1929. – 29.12.2018. godine.) zagovarao je važnost i ulogu slobodnog vremena za razvoj potencijala svakog djeteta. Sudjelovao je u stvaranju Konvencije UN-a o pravima djeteta, te je srcem odabrao dječja prava i posebno bio posvećen njihovom promicanju i ostvarivanju. Inicirao je brojne akcije i aktivnosti za i s djecom, uredio i napisao više od 100 različitih priručnika i publikacija za neposredan rad odraslih s djecom te priručnika igara. Pokretač je programa Dječji forumi, Dječja vijeća te jedan od suautora programa „Gradovi i općine-prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici“. Bio je dugogodišnji tajnik Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske i jedan od osnivača Društva „Naša djeca“. Rečenice „Ljubav djeci prije svega“ i „Odrasli, čujte naš glas“, govorile su o njegovu životnom pozivu. Njegov rad utjecao je na dobrobit života tisuća generacija djece i roditelja. Krasila ga je samozatajnost i predanost radu za djecu.

Potrebne obrasce pronađite na službenim stranicama rijeka.hr.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...