Objava izvješća u sjeni o provedbi Istanbulske konvencije u Hrvatskoj

Autor: Ivana Grabar 05.03.2022

nasilje-zene

O provedbi Konvencije države su dužne periodično izvještavati GREVIO, stručnu skupinu zaduženu za praćenje provedbe Konvencije.

Rijeka - Skupina organizacija i konzultantkinja, koordinirana od strane udruge SOS Rijeka - centra za nenasilje i ljudska prava, podnijela je Vijeću Europe izvješće u sjeni (shadow report) o implementaciji Istanbulske konvencije.

Podjećamo, RH je 2018. godine, u okolnostima snažnog otpora i dezinformacija o „rodnoj ideologiji“, ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatiju kao Istanbulska konvencija.

Potpisivanjem i ratifikacijom ovog dokumenta država je preuzela
određene obaveze koje se tiču prevencije rodno uvjetovanog nasilja, pružanja podrške i zaštite žrtvama, sankcioniranja počinitelja te donošenja politka koje omogućuju sveobuhvatni odgovor na nasilje prema ženama.

O provedbi Konvencije države su dužne periodično izvještavati GREVIO, stručnu skupinu zaduženu za praćenje provedbe Konvencije. Vlada RH je svoje izvješće usvojila 18. veljače te ga uputila tijelu GREVIO na evaluaciju. Podnošenje izvješća od strane države samo je početak evaluacijskog procesa koji
slijedi: u nadolazećim mjesecima, GREVIO će proučiti državno izvješće, ali i izvještaje iz sjene koje će im dostaviti predstavnici civilnog društva/druge institucije koje se bave ljudskim pravima.

Nakon toga, na jesen očekujemo terenski posjet GREVIO predstavnika, nakon čega bi trebao uslijediti i njihovo izvješće
sa zaključcima o stanju u RH i pripadajućim preporukama. Potom će državi biti ostavljen određeni period da preporuke implementira i o tome povratno izvijesti GREVIO. Proces završava usvajanjem zaključaka o (ne)uspješnosti usvajanja danih preporuka. Opisani ciklus trebao bi trajati do 2027. godine.

Izvješće države se, očekivano, bazira na iznošenju pozitivnih pomaka u području zaštite žrtava rodno uvjetovanog nasilja. Svojim izvješćem u sjeni pokušale smo osigurati da GREVIO budu raspoložive alternativne informacije – informacije prikupljene u praksi, „na terenu“, u izravnom radu sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja. Ono je rezultat nastojanja stručnjakinja i njihovog dugogodišnjeg rada za žrtvama nasilja da ukažu na to kako sustav, pa i usvojene novine, uistinu funkcioniraju ili ne
funkcioniraju u praksu.

Stoga, izvješće u sjeni uz argumente i dokaze manjkavosti sustava sadrži i naše konkretne za daljnje usklađivanje s Istanbulskom Konvencijom.

Sam izvještaj u cijelosti je dostupan na mrežnim stranicama Vijeća Europe: https://rm.coe.int/joint-shadow-report-croatia-2022/1680a5b42d

U pisanju izvještaja u sjeni sudjelovale su sljedeće organizacije i nezavisne stručnjakinje (navedene abecednim redom):

Bobić, Lana (U Dobroj Vjeri); Bonacci Skenderović, Dunja (nezavisna konzultantkinja); CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; Centar za mirovne studije - CMS (vezano uz poglavlje o migracijama i azilu); DOMINE – organizacija za promicanje ženskih prava; Munivrana, Maja (nezavisna konzultantkinja); Roditelji u akciji – Roda; SOS Rijeka - centar za nenasilje i
ljudska prava; Škrbić, Nataša (nezavisna konzultantkinja za javni i neprofitni sektor); Udruga UZOR; Ženska grupa Karlovac „Korak“; Ženska soba – Centar za seksualna prava.

Više sa portala torpedo.media ...