Objavljen Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2023. godini

Autor: Marina Pauletić 10.02.2023

wp-content/uploads/2021/02/zdravstvo_stetoskop_doktor_lijecnik.jpg

Cilj ovog javnog natječaja je zaštititi i unaprijediti zdravlje građana te unaprijediti socijalnu zaštitu pojedinih posebno osjetljivih skupina građana.

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb objavio je Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2023. godini.

Koji je cilj ovog natječaja?
Cilj ovog javnog natječaja je zaštititi i unaprijediti zdravlje građana te unaprijediti socijalnu zaštitu pojedinih posebno osjetljivih skupina građana. Naglasak se daje na pružanje kvalitetnih socijalnih usluga i preventivnu zdravstvenu zaštitu s ciljem smanjenja učestalosti bolesti u čijem nastanku i tijeku značajnu ulogu imaju različita za zdravlje rizična ponašanja.

Koji projekti i programi će se sufinancirati?
U 2023. godini financirat će se provedba projekata i programa iz područja:
- socijalnog i humanitarnog djelovanja,
- pružanja socijalnih usluga,
- prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži,
- prava branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. Svjetskog rata i civilnih invalida rata,
- zaštite zdravlja,
- zaštite i promicanje prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih,
- zaštite životinja.

Kojim ciljanim skupinama korisnika projekti i programi trebaju biti namijenjeni?
Ciljane skupine korisnika projekata/programa su:
-djeca, mladi (posebice onih u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti), žene, obitelj, osobe starije životne dobi, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, beskućnici, korisnici nužnog smještaja, ovisnici, branitelji, ratni stradalnici, teško bolesne i kronično bolesne osobe, građani općenito, životinje.

Tko može prijaviti projekte i programe?
Pravo sudjelovanja u Javnom natječaju imaju udruge, vjerske zajednice koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog natječaja.

Koji su mogući iznosi (su)financiranja pojedinog projekta ili programa?
Iznosi (su)financiranja pojedinog projekta/programa iz područja socijalne djelatnosti kretat će se u rasponu od 700,00 EUR do 90.000,00 EUR. Za ovo područje predviđena su okvirna sredstva u iznosu do 394.000,00 EUR;
Iznosi (su)financiranja pojedinog projekta/programa iz područja zaštite zdravlja kretat će se u rasponu od 700,00 EUR do 30.000,00 EUR. Za ovo područje predviđena su okvirna sredstva u iznosu do 91.200,00 EUR;
Iznosi (su)financiranja pojedinog projekta/programa iz područja zaštite životinja kretat će se u rasponu od 700,00 EUR do 7.000,00 EUR. Za ovo područje predviđena su okvirna sredstva u iznosu do 12.000,00 EUR.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu?
Detaljni opis o potrebnoj dokumentaciji nalazi se u tekstu javnog natječaja.

Po kojim kriterijima će se vršiti odabir projekata i programa?
Kriteriji za odabir projekta/programa koji će se financirati sredstvima Proračuna Grada su sljedeći:
- usmjerenost projekta/programa na stvarne potrebe u zajednici;
- jasno definirano područje provedbe projekta/programa;
- jasno definirani korisnici projekta/programa;
- jasno definiran i realno dostižan cilj projekta/programa;
- jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe projekta/programa;
- kadrovska i organizacijska sposobnost prijavitelja za provedbu projekta/programa;
- sudjelovanje volontera u provedbi projekta/programa;
- utvrđen način mjerenja očekivanih rezultata projekta/programa (evaluacija) i način prezentiranja projekta/programa široj javnosti;
- kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja projekta/programa s Gradom;
- osigurano sufinanciranje projekta/programa i iz drugih izvora;
- realan odnos troškova i planiranih aktivnosti projekta/programa
- usklađenost sa strateškim dokumentima Grada (Plan razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027.godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21), Plan za zdravlje Grada Rijeke za razdoblje 2019. -2024. i Program za mlade Grada Rijeke 2023.-2030.),
- program/projekt preporuča i/ili financijski podupire Primorsko – goranska županija.

Do kada se podnose prijave?
Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijave projekta/programa je 10. ožujka 2023. godine, bez obzira na način dostave (tj. i pismena upućena poštom trebaju biti dostavljena do tog roka). Prijave pristigle van roka, prijave koje nisu izrađene sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog natječaja ili prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.

Kako se predaju prijave?
Prijave projekata/programa dostavljaju se:
u zatvorenoj omotnici na adresu GRAD RIJEKA, Pisarnica – Titov trg 3, 51000 RIJEKA s naznakom „Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2023. godini – ne otvarati“ ili se predaju neposredno u pisarnici Grada, na adresi: Titov trg 3, Šalter broj 1, Rijeka.

Gdje će biti objavljeni rezultati?
Rezultati Javnog natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Rijeke: www.rijeka.hr nakon donošenja Odluke Gradonačelnika o odabiru projekta/programa.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...