Odabrani projekti za realizaciju u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva

Autor: Marina Pauletić 15.04.2023

carobna_suma

Na javni poziv pristiglo je 12 prijedloga, između kojih je Povjerenstvo odabralo šest projekata koji će se realizirati u 2023. godini.

Rijeka - U 2023. godini u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva, a na temelju provedenog javnog poziva, realizirat će se šest projekata, za koje će se iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 21.500 eura.

Riječki program lokalnog partnerstva (RPLP) omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijeka brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika uređenjem manjih javnih površina (primjerice dječja igrališta, drvoredi, neuređene zelene površine ili manji divlji deponiji).

Na javni poziv pristiglo je 12 prijedloga, između kojih je Povjerenstvo odabralo šest projekata koji će se realizirati u 2023. godini. Povjerenstvo, kojeg čine tri predstavnika medija i udruga civilnog društva te dva člana izabrani među građanima, za realizaciju je odabralo projekte „Zeleni kolektiv“ Grupe građana Centar, „Kutak za naš trenutak“ Građanske inicijative Kantrida te udruga Orehović i Urbani separe, „(Re)Aktiviraj se u Be-vrtu“ Udruge Depaul, „Šumski parkić“ Grupe građana Vežički roditelji, „Šah za mentalno zdravlje kvarta“ OŠ Kozala i Grupe građana Kozala, kao i drugu fazu provedbe projekta „Park profesora Baltazara“, prijedlog OŠ Kantrida.

Projekti odabrani za realizaciju u 2023. godini

Zeleni kolektiv – Grupa građana Centar
Projekt „Zeleni kolektiv“ uključuje nastavak uređenja školskog dvorišta Centra za odgoj i obrazovanje, Senjskih uskoka 2.

Glavni cilj projekta je stvaranje multifunkcionalnog okruženja za inkluzivnu igru, druženje i rad, čime će se omogućiti bolja interakcija učenika/članova i njihovih obitelji sa širom društvenom zajednicom. Planirane su mnogobrojne aktivnosti koje će provoditi volonteri, osigurane su donacije, a dijelom će određena sredstva biti usmjerena na kupnju materijala i radove koje će sufinancirati Grad Rijeka u iznosu od 2.010,45 eura.

Postavom stimulativnih didaktičkih elemenata, kao što su postava ploča za razvoj motorike ili dodatno uređenje školskog vrta ne samo da se želi stimulirati razvoj motorike i senzorike učenika, već i povećati kapacitet praktikuma za učenike koji se školuju za pomoćna zanimanja vrtlar/cvjećar, kao i za učenike odgojno-obrazovnih skupina koji se osposobljavaju za radnu izobrazbu vrtlar/cvjećar te članova Udruge DIP. Planira se i izdavanje promotivnog materijala u formi edukativnog letka o važnosti načela Univerzalnog dizajna na površinama koje koristi šira lokalna zajednica.Sudjelovanjem u programu Riječkog programa lokalnog partnerstva (2011.-2014.) uređen je dio betonskog školskog dvorišta postavljanjem vrta i vanjske učionice. Osim estetske i obrazovne funkcije školsko dvorište je postalo atraktivno mjesto interakcije škole i lokalne zajednice.

Kutak za naš trenutak – Građanska inicijativa Kantrida, Udruga Orehović, Udruga Urbani separe
Cilj projekta je urediti dvorište ispred prostora Mjesnog odbora Kantrida, Istarska 50, u mjesto gdje se mogu provoditi razne kulturno-društvene aktivnosti namijenjene građanima, gdje sve generacije mogu provoditi slobodno vrijeme i unaprijediti susjedske odnose, kao i potaknuti aktivno sudjelovanje i međusobno upoznavanje stanovnika Kantride kroz volonterske aktivnosti.

Planira se oslikavanje unutarnjeg zida dvorišta, provedba manjih građevinskih intervencija s ciljem osiguravanja pristupačnosti prostora osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, postavljanje ograde za sigurniji boravak djece te nabava stola sa klupama koji bi se postavljali po potrebi prilikom odvijanja aktivnosti.

Sredstvima proračuna Grada Rijeke u iznosu od 4.552,39 eura nabavit će se razni materijali i izvesti potrebni radovi, dok će svi će članovi Građanske inicijative Kantrida i partnera biti uključeni kroz sve aktivnosti projekta. Udruga Urbani separe bit će odgovorna za organizaciju i provedbu participativne radionice s građanima kroz koju će biti definiran i izrađen mural na unutarnjem zidu dvorišta. Za program otvorenja prostora pobrinut će se Udruga Orehović koja se bavi promicanjem i aktivnim upoznavanjem s kulturnim nasljeđem kraja.

(Re)Aktiviraj se u Be-vrtu – Udruga Depaul
Projektom je planirano dodatno uređenje površine Be-vrt ili „Vrt beskućnika“ na lokaciji Osječka ulica, preko puta kbr. 22, površine 336 m2.Be-vrt je rekreacijsko-rehabilitacijska površina na kojoj je zamišljena provedba aktivnosti terapijsko-edukacijskog karaktera. Vrt je već djelomično uređen, a u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva planira se postavljanje Mini fitness senior seta, odnosno vanjske spravu za vježbanje za seniore, uređenje vanjske ograde, vrtnog zdenca i vrtne klupe, kao i provođenje niza aktivnosti.

Sredstvima proračuna Grada Rijeke u iznosu od 4.673,01 eura nabavile bi se fitnes sprave, solarne lampe i razni materijali.

Dodatno uređeni prostor predstavljao bi mogućnost starijim stanovnicima Banderova i Škurinjske Drage samostalno i vođeno vježbanje. Mogućnost sudjelovanja u vođenim fizičkim aktivnostima imali bi i korisnici usluga Dnevnog centra Kuće utočišta – pripadnici marginaliziranih skupina čime bi se s jedne strane, povećala društvene inkluzija, a s druge smanjila isključivost i predrasude koje posljedično vode stvaranju preduvjeta društvene nejednakosti.

Građanima – susjedima koji u svojim domovima nemaju mogućnost vrtlarenja u Be-vrtu ustupit će se gredice na korištenje. Korisnici Dnevnog centra, koji su prošli edukaciju iz područja uzgoja i njege aromata, bit će svojevrsni pratitelji građana i tako imati priliku jačati prezentacijske i ostale vještine koje su bitne za uspješan povratak na tržište rada bitnog za njihovu konačnu integraciju i potpunu resocijalizaciju.

Park profesora Baltazara (2. faza) – OŠ Kantrida
Predviđeno je uređenje gornjeg igrališta Osnovne škole Kantrida, Izviđačka 9.Cilj ovog projekta je kroz višegodišnje ulaganje i stvaranje stvoriti zabavno-edukativni park za djecu i mlade. Projekt je zamišljen kao promocija znanja i znanosti, vođen idejom opremanja površine interaktivnim edukativnim sadržajem namijenjen svim dobnim skupinama.Osnovna škola „Kantrida“ trenutno ima veliku betonsku površinu koja stoji neiskorištena, a ima veliki potencijal i mogla bi odlično poslužiti kako učenicima škole Kantrida, tako i ostalom stanovništvu Kantride i obližnjih kvartova kad bi se adekvatno i pametno opremila i ispunila sadržajima. Početak obnove i modernizacije školskog dvorišta OŠ Kantrida (1. faza projekta) započeo je 2021. godine, a ovogodišnji projekt nastavak je uređenja školskog okoliša u modernu i funkcionalnu sportsko-edukativnu sredinu.

Najveće koristi od ovog projekta će imati djeca i mladi Kantride i okolnih kvartova kojima će služiti za igru i zabavu, kao i za učenje, no kako projekt bude rastao i razvijao se, cilj je da korisnici projekta budu i učenici svih škola Grada Rijeke kao i čitave Županije koji bi ovakav park mogli uvrstiti u svoje obrazovne planove i ishode u vidu terenskih nastava i izleta.

Proračunskim sredstvima Grada u iznosu od 5.308,91 EUR nabavit će se didaktički pano abakus i djelomice pano konkavno i konveksno ogledalo, dok će donacijama i volonterskim radom biti financirani ostatak potreba materijala, radova i opreme za realizaciju projekta.

Šumski parkić Grupa građana Vežički roditelji
Projektom je predviđeno uređenje zelene površine uz zgradu i parking, na sjeverozapadnoj i zapadnoj strani zgrade u Ulici dr. Zdravka Kučića 29.S obzirom na to da u blizini nema uređenog i sigurnog prostora za dječju igru, a postojeće zelene površine uz zgrade i šetnicu su slabo iskorištene, grupa građana planira uređenje dječjeg parkića. Proračunskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 3.766,01 EUR nabavile bi se dječje sprave i gumirane podloge za djecu predškolske dobi.

U realizaciji projekta sudjelovat će roditelji volonteri, a postavljanjem kućica za ptice, koje će izraditi i donirati Ivan Juretić, uključivali bi se i učenici OŠ Gornje Vežica, za koje bi g. Juretić održao i malo predavanje o vrstama ptica.

Uređenjem šumskog parkića izravnu korist bi imalo stotinjak djece do deset godina koje živi u obližnjim zgradama, a korist imat će i obližnja osnovna škola, koja će dio zelene površine koristiti u sklopu kvartovske terenske nastave.

Šah za mentalno zdravlje kvarta, OŠ Kozala Grupa građana Kozala
Projekt se planira provesti na području vanjskog dijela Osnovne škole Kozala, ulici Ante Kovačića 21, točnije školske šume i školskog dvorišta. Proračunskim sredstvima u iznosu od 1.001,82 eura nabavile bi se šahovske figure, dok bi se donacijama i volonterskim radom nabavila boja za oslikavanje šahovske ploče i drvena sječika te oslikalo šahovsko polje. Cilj projekta je unaprijediti povezanost lokalne zajednice i djelatnost škole (sportski dani, organizirani turniri za lokalno stanovništvo od najmlađih do umirovljenika, suradnja s Mjesnim odborom), čime bi se potaknula lokalna zajednica na razvoj i održavanje mentalne dobrobiti svakog pojedinca.Okruženje Osnovne škole Kozala u Rijeci već je djelomično uređeno u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva. Uređenjem Učionice u prirodi „Čarobne šume znanja” prostor se u velikoj mjeri otvorio za potrebe i učenika istoimene škola, ali i za potrebe lokalne zajednice, a novim se projektom funkcionalnost prostora želi dodatno unaprijediti.

Uz učenike Osnovne škole Kozala, njih dvjestotinjak, prostor bi nastavili koristiti i građani iz okruženja škole – nastavila bi se suradnja s tri lokalna vrtića te članovima udruge Smart kvart Rijeka, a posebno se planira uključivanje osoba starije životne dobi. Uz već postojeće održavanje manifestacija (Dani otvorenih vrata te različite manifestacije – priredbe, sajmovi, suradnje, kroz koje su uključeni i djeca iz vrtića i učenici škola ali i roditelji te stanovnici MO Kozala), aktivnosti bi se proširile na održavanje šahovskih turnira i stolnog tenisa.

Riječki program lokalnog partnerstva – od 2005. realizirano 118 projekata
Riječki program lokalnog partnerstva se provodi od 2005. godine i jedan je od četiri modela kojima Grad Rijeka omogućava sudjelovanje građana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava na području grada Rijeke, odnosno participativno budžetiranje, koje se u svijetu sve više promovira kao jedan od važnih načina uključivanja građana.

Također, RPLP je u okviru EU Horizon 2020 projekta COGOV prepoznat i opisan kao najbolja praksa Grada Rijeke s participativnim pristupom kao ključnim uvjetom za poboljšanje javnog upravljanja i sudjelovanje građana. Cilj COGOV projekta je identificirati, prikupiti i promovirati najbolju praksu i inovacije u javnom sektoru koje omogućuje prikladnije i pristupačnije javne usluge.

U sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva od 2005. do 2022. godine realizirano je 118 projekata. U tom je sedamnaest godina dugom razdoblju u okviru programa je uređeno: 187 igrališta/parkova za djecu; 12 zelenih površina; 16 dijelova naselja unutar mjesnih odbora; tri šetnice, 12 dvorišnih prostora osnovnih škola (Belveder, Gornja Vežica, Kantrida, Kozala, Nikola Tesla, Podmurvice, Škurinje, Waldorfska škola, Vladimir Gortan, Zamet, Centar za odgoj i obrazovanje osoba s poteškoćama u razvoju i PO Baredice) i 19 prostora za igru na igralištima dječjih vrtića (Bulevard, Gabbiano, Galeb, Delfin, Drenova, Krijesnica, Kvarner, Maestral, Mlaka, Mirta, Oblačić, Podmurvice, Potok, Pehlin, Rastočine, Turnić, Veseljko, Vežica i Zvonimir Cviić).

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...