Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu upućen Gradskom vijeću

Autor: Marina Pauletić 21.11.2023

novac_euro_2022__2_

Započinje se s izradom Prometne studije šireg središta Rijeke.

Rijeka - Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović Gradskom vijeću Grada Rijeke uputio je na raspravu i usvajanje prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, odluku o tome donijevši na 50. gradonačelnikovom kolegiju.

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu, koji predstavlja konsolidirani proračun Grada i svih 83 proračunskih korisnika, iznosi 170 milijuna eura, što predstavlja smanjenje za 15 milijuna eura ili za 8,1% u odnosu na 2023. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci u 2024. godini planiraju se u iznosu 179,1 milijuna eura, što je smanjenje za 3,6 milijuna eura ili za 2,0% u odnosu na 2023. godinu. Projekcija rashoda za 2025. godinu iznosi 172,0 milijuna eura, a za 2026. godinu 170,1 milijuna eura.

Razlika između prihoda i rashoda uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja. Grad Rijeka planira korištenje sredstava prenesenog viška koja će se koristiti za financiranje rashoda u iznosu od 8,7 milijuna eura u 2024. i 1,3 milijuna eura u 2025. godini.

Započinje se s izradom Prometne studije šireg središta Rijeke

Usvojen je zaključak o dodjeli donacija po Javnom pozivu za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije u projektima ugradnje obnovljenih izvora energije u obiteljskim kućama. Donacije se dodjeljuju se za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja u izradu glavnog projekta za postavu fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama. Na javni poziv pristigle su četiri pravovaljane prijave te će se prijaviteljima iz gradskog proračuna ukupno isplatiti 1.660,69 eura donacije.

Imenovano je Povjerenstvo za koordinaciju izrade Prometne studije šireg središta Rijeke. Prometna studija, koju će Grad Rijeka izraditi u suradnji s Hrvatskim cestama, predstavljat će osnovu za analizu i podlogu za uređenje prometa na području šireg centra grada Rijeke. Naime, razvoj prometne mreže grada Rijeke u proteklim godinama obilježen je izgradnjom i puštanjem u promet novih cestovnih veza državnog i gradskog značaja te početkom realizacije autobusnog terminala s rekonstrukcijom pripadajuće prometne i komunalne infrastrukture. Radi sagledavanja odvijanja prometnih tokova u novim uvjetima na području gradskog središta, pristupit će se izradi Prometne studije šireg središta grada Rijeke. Svrha izrade Prometne studije je analiza današnjeg stanja i sagledavanje trenutnih količine prometa, provjera budućih prometnih tokova kao i utvrđivanje optimalnog i ekonomski najpovoljnijeg prometno-tehničkog rješenja odvijanja prometa.

Za uslugu rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju izdvaja se 17 tisuća eura

Grad Rijeka će za projekte i programe tri pružatelja usluge rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima u 2023. godini izdvojiti 17 tisuća eura. Radi se o programima triju riječkih udruga, i to Udruge za skrb autističnih osoba, Udruge Dira i Udruge Muzikopter, koje su se javile na javni poziv raspisan u listopadu. Cilj ovog javnog natječaja bio je, putem odabranih kvalitetnih projekata/programa, doprinijeti unapređenju kvalitete života djece s teškoćama u razvoju poticanjem razvoja i uključivanja istih u širu socijalnu mrežu, kao i unapređenju kvalitete života njihovih obitelji odnosno doprinijeti stvaranju pozitivnih promjena kod korisnika i u lokalnoj zajednici.

Na temelju javnog natječaja, odabrani su najpovoljniji ponuditelji – budući zakupnici javnih tunelskih skloništa i skloništa osnovne zaštite u miru. Natječajem je bilo obuhvaćeno 9 devet skloništa osnovne zaštite i 14 javnih tunelskih skloništa na području grada Rijeke. Na natječaj je pristiglo šest pravovaljanih ponuda, i to dvije ponude za zakup skloništa osnovne zaštite te četiri ponude za zakup javnog tunelskog skloništa.

Na javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene za postavljanje privremenih objekata za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i ugostiteljstvo u 2023. godini pristigle su dvije ponude za dvije od sedam ponuđenih lokacija. Ponude su pristigle za lokacije Korzo te Trg Riječke rezolucije, od čega je samo ponuda za Trg Riječke rezolucije predana sukladno uvjetima natječaja. Stoga je gradonačelnik donio odluku o prihvaćanju ponude tvrtke Promocija iz Rijeke kao najpovoljnijeg ponuditelja za lokaciju Trg Riječke rezolucije te odluku o ponovnom raspisivanju natječaja za lokacije Korzo, Trg Ivana Koblera, Trg Republike Hrvatske, Trg 111. brigade Hrvatske vojske, Verdijeva ulica i Art-kvart „Benčić“.

Grad Rijeka je u listopadu raspisao javne natječaje za prodaju stanova neprikladnih za stanovanje, stanova koje koriste najmoprimci, korisnici odnosno suvlasnici Grada Rijeke, te slobodnih poslovnih prostora (bez zakupnika) u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke. Pristiglo ukupno 19 prijava za 10 stanova te jedna ponuda za jedan suvlasnički dio poslovnog prostora. Odlukom gradonačelnika, utvrđeni su najpovoljniji ponuditelji za kupnju 8 stanova te jedan poslovni prostor. Prodaju jednog stana, za koji je izlicitirana cijena koja je veća od 132.722,81 eura, odnosno 1.000.000,00 kn, morat će odobriti Gradsko vijeće.

Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje upućen je prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2024. godinu. Također, gradskim vijećnicima upućen je i prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnice mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2024. godini.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...