Savjetovanje o Godišnjem planu razvoja civilne zaštite u Rijeci za 2023. godinu

Autor: Marina Pauletić 31.05.2023

wp-content/uploads/2020/02/civilna-zastita-vjezba-kastav-2020-1.jpgFoto: arhiva

Zakon o sustavu civilne zaštite određuje civilnu zaštitu kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Rijeka - Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 28. lipnja 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Zakonski okvir

Zakon o sustavu civilne zaštite određuje civilnu zaštitu kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

U tom smislu, navedenim zakonom određeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

wp-content/uploads/2020/12/vatrogasci-matulji-2020-2.jpgFoto: arhiva

Godišnji plan razvoja civilne zaštite za 2023. godinu

Nacrt prijedloga Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite u Rijeci za 2023. godinu predložen je na temelju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2022. godini.

U nacrtu prijedloga Godišnjeg plana aktivnosti za 2023. godinu stoji kako je potrebno:

- donijeti plan vježbi civilne zaštite;
- imenovati koordinatore na lokacijama;
- nastaviti s javnim pozivima građanima na dragovoljno uključivanje u postrojbe civilne zaštite grada Rijeke;
- donijeti Plan djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke;
- provesti osposobljavanje novih članova Stožera civilne zaštite prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite;
- provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke i tima za spašavanje iz ruševina;
- provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke i tima za logistiku;
- nastaviti s postupkom dostavljanja izvoda iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke i Plana djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke te potpisivanja Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća;
- nastaviti sufinancirati programske aktivnosti u dosadašnjim iznosima pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost (Pilotski klub “Krila Kvarnera”);
- nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;
- nastaviti aktivno sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.

U 2023. godini za razvoj sustava civilne zaštite planira se izdvojiti 1.467.320,00 eura, uz sredstva koja su izdvojena za opremanje, kao i kroz ustupanje prostora za rad partnerskim organizacijama u provedbi civilne zaštite.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...