Savjetovanje o Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 30.01.2023

Novi-pjesacki-prijelaz-u-Vukovarskoj-ulici

Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice vijeća mjesnih odbora, udruga građana, upravitelja zgrada i ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi.

Rijeka- Na stranicama e-konzultacija Grada Rijeke objavljeno je Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 28. veljače. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice vijeća mjesnih odbora, udruga građana, upravitelja zgrada i ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Na području Grada Rijeke osnovana 34 mjesna odbora

Na području grada Rijeke osnovano je 34 mjesnih odbora, koji predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Tijekom proteklih godina, Grad Rijeka uložio je značajna sredstva za nesmetani rad mjesnih odbora, posebno u cilju kvalitetnijeg sagledavanja užih lokalnih problema i njihovo rješavanje uz koordinaciju s legitimnim predstavnicima lokalne zajednice. Dodatno se nastoji promicati stav o suodgovornosti građana i gradske predstavničke i izvršne vlasti za uvjete života u svakom mjesnom odboru i gradu kao cjelini te ravnomjernog podizanja komunalnog i društvenog standarda svih dijelova grada Rijeke.

Dosadašnji način uređenja financiranja djelatnosti mjesnih odbora

Nastojeći što je moguće više udovoljiti interesima mjesnih odbora za što samostalnijim raspolaganjem sredstvima potrebnim za njihovu djelatnost, Grad Rijeka prvi je put 2002. godine donio odluku kojom je uređen način financiranja djelatnosti mjesnih odbora, a 28. listopada 2008. godine Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je trenutno važeću Odluku o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13, Službene novine Grada Rijeke 13/15 i 3/22).

Odluka je neosporno imala pozitivnih učinaka na razvoj mjesne samouprave na području grada Rijeke, posebno u smislu uvedenog sustava financiranja mjesnih odbora baziranog na programskom financiranju aktivnosti, uz osiguranje poticajnih sredstava za donacije te promicanje akcija u kojima sudjeluju građani dobrovoljnim radom, što je najbolje vidljivo kroz vrlo uspješni projekt Riječki program lokalnog partnerstva.

Novi način uređenja financiranja djelatnosti mjesnih odbora

Prateći primjenu Odluke kroz duže vremensko razdoblje, ukazala se potreba za njezinim opsežnijim izmjenama, posebno u dijelu koji određuje visinu i raspored sredstava po mjesnom odboru za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta) te način raspodjele sredstava za tu namjenu koja su na raspolaganju mjesnom odboru.

Postojećom Odlukom se za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (do sada nazivanih komunalnih prioriteta) kojeg predlažu vijeća mjesnog odbora, osiguravaju u proračunu Grada sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području tog mjesnog odbora u prethodnoj godini. Ta sredstva raspoređuju se mjesnom odboru Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, prema sljedećim kriterijima: 20% sredstava razmjerno broju stanovnika, 20% sredstava razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade i 20% sredstava razmjerno površini područja mjesnog odbora. Preostali iznos od 40% sredstava od komunalne naknade, izdvaja se u sredstva poravnanja, koja se raspoređuju na način da se 50% iznosa raspoređuje razmjerno broju stanovnika, a 50% iznosa razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan. Standard opremljenosti utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

Valja istaknuti da male komunalne akcije predstavljaju aktivnosti komunalnog uređenja područja mjesnih odbora koje bi, u pravilu, trebale biti manjeg opsega i ostvarive u jednoj proračunskoj godini, a planiraju ih vijeća mjesnih odbora u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Grada. Provode se na zemljištu u vlasništvu Grada i u okviru pripadajućih sredstava za pojedini mjesni odbor s ciljem poboljšanja i ujednačavanja komunalnog standarda mjesnih odbora. Granicu između slabo razvijenih i dobro razvijenih mjesnih odbora, a s obzirom na spomenuti stupanj opremljenosti, predstavljaju novčano iskazane potrebe rješavanja svih nedostajućih elemenata po pojedinom mjesnom odboru na način da su se oni mjesni odbori čije su potrebe bile utvrđene iznad iznosa od pet milijuna kuna smatrali slabo razvijenima.

Kroz sve ove godine primjene, samo je jedan mjesni odbor „prešao“ iz kategorije slabo razvijenih u kategoriju dobro razvijenih, što je pokazatelj da „sredstva poravnanja“ ne funkcioniraju na zadovoljavajući način, odnosno da ne dolazi do željenog ujednačavanja komunalnog standarda.

Nadalje, uočen je problem da svaka nova gradnja (opremanje) objekata komunalne infrastrukture iz sredstava mjesnog odbora podrazumijeva kasnije i povećana sredstva za redovno održavanje onoga što je izgrađeno (opremljeno). Treći uočeni problem pitanje je prioriteta pojedinih ulaganja sredstava za male komunalne akcije u prometnu i drugu infrastrukturu (npr. javna rasvjeta) jer je uočeno da neka vijeća mjesnih odbora u infrastrukturu takve vrste ulažu znatnija sredstva iako to objektivno nije prioritetno, dok drugi mjesni odbori u kojima je stručnom analizom utvrđen veći stupanj prioriteta to ne rade, odnosno to ne mogu ostvariti.

Novosti koje donosi prijedlog odluke

S obzirom na naprijed navedeno, stručne službe Grada Rijeke u suradnji s predstavnicima trgovačkih društava Rijeka plus d.o.o. i Energo d.o.o., smatrali su da je potrebno pristupiti cjelokupnoj reviziji sustava financiranja malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta) i održavanja komunalne infrastrukture mjesnih odbora.

Radi boljeg razumijevanja predlaže se isključivo korištenje izraza „male komunalne akcije“ (umjesto komunalnih prioriteta) pri čemu se pod tim izrazom podrazumijeva gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih objekata javne namjene kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima.

Održavanje komunalne infrastrukture uređeno je Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) kojim je određeno da su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, građevina javne odvodnje oborinskih voda, javnih zelenih površina, građevina, uređaja i predmeta javne namjene, groblja, čistoće javnih površina te održavanje javne rasvjete.

Nastavno na navedeno, ovim Nacrtom prijedloga Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke predlaže se, za ostvarivanje malih komunalnih akcija i održavanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora, osigurati u proračunu Grada sredstva u visini 80 posto ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor u prethodnoj godini.

Predlaže se drukčiji raspored navedenih sredstava u odnosu na postojeću odluku i to kako slijedi: 60 posto od navedenog iznosa namijeniti za ostvarivanje malih komunalnih akcija sukladno posebno utvrđenim kriterijima, a preostalih 40 posto iznosa raspodijeliti na održavanje komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora (u smislu zakonskog određenja održavanja) na posebno utvrđeni način. Ovakvim rasporedom ukidaju se dosadašnja sredstva poravnanja predviđena postojećom Odlukom.

Navedena sredstva nadalje se predlaže raspodijeliti na način da se 60% utvrđenih ostvarenih sredstava od naplaćene komunalne naknade koja su namijenjena za ostvarivanje malih komunalnih akcija (koje predlažu vijeća mjesnih odbora) raspoređuje Planom raspodjele sredstava za male komunalne akcije na području mjesnog odbora i to: 40% razmjerno broju stanovnika, 40 % razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade i 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora. S obzirom na evidentne razlike u površini i broju stanovnika te stupanj ostvarenja komunalne naknade u pojedinim mjesnim odborima, smatra se da je međusobni odnos ova tri parametra, odnosno procjena kojem od njih dati koju važnost, utvrđeno na optimalan način.

Preostalih 40% utvrđenih ostvarenih sredstava od naplaćene komunalne naknade za stambeni i garažni prostor, koja su namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture (održavanje javnih površina, komunalne opreme i uređaja, uključujući i prometnu infrastrukturu) raspoređuju se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu. Prethodno se predviđa utvrđivanje posebnog prijedloga prioritetnih radova na održavanju komunalne infrastrukture po pojedinim mjesnim odborima, kojeg predlaže posebno stručno Povjerenstvo, pri čemu je isto obvezno razmotriti prijedloge koje su prethodno utvrdila vijeća mjesnih odbora.

Dodatno, predloženom Odlukom omogućava se da pripadajuća sredstva za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija, vijeća mjesnog odbora mogu dijelom ili u cijelosti utrošiti i na održavanje komunalne infrastrukture na svom području, ali najviše do iznosa do pripadajućih 60% sredstava ostvarene komunalne naknade u prethodnoj godini (zahvati koji su manjeg i lokalnog značaja i nisu utvrđeni prijedlogom prioritetnih radova).

Prijedlog odluke usuglašen s vijećima mjesnih odbora i novim ustrojstvom gradske uprave

S obzirom na to da je riječ o značajnijim izmjenama u odnosu na dosadašnji način financiranja komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora, vijeća mjesnih odbora upoznata su s predloženim promjenama. Većina vijeća su ih podržala, a ona vijeća koja ih nisu podržala, u pravilu su vijeća čiji bi mjesni odbori zbog ukidanja sredstava poravnanja imali na raspolaganju manje sredstava za male komunalne akcije o kojima mogu neposredno odlučivati. Dio vijeća je također dalo i određene primjedbe i prijedloge na predložene promjene, koji su razmotreni, a neki od njih su i uneseni u predloženi tekst nove Odluke.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu i Odjel gradske uprave za komunalni sustav smatraju da će se predloženim izmjenama u sustavu utvrđivanja i realizacije odnosno financiranja malih komunalnih akcija i održavanja komunalne infrastrukture utjecati na poboljšanje komunalnog standarda i ujednačavanje standarda opremljenosti mjesnih odbora te u konačnici na podizanje kvalitete življenja građana, što je jedan od najvažnijih ciljeva cjelokupnog sustava mjesne samouprave. S obzirom na značaj izmjena te veći broj novela postojeće odluke, predlaže se donošenje nove Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke.

Tekst predložene Odluke usklađen i sa novom Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/22) koja stupa na snagu 1. travnja 2023. godine, a kojom se, između ostalog, utvrđuje da novoustrojeni Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu preuzima poslove mjesne samouprave koji su se obavljali u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...