Skraćeni prikaz Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu

Autor: Sandra Turkalj 28.09.2022

gradsko_vijece_grad_rijeka_2022__16_

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu je prihvaćen, prijedlog Izvješća nije. Donosimo više detalja

Rijeka - Gradsko vijeće na 12. sjednici održanoj 22. rujna, razmatralo je prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u razdoblju I–VI 2022. godine ostvareni u iznosu od 542.499.752 kuna ili 41,2% godišnjeg plana, a ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 488.654.054 kuna ili 37,7% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2022. godine ostvaren višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 53.845.698 kuna.

Sukladno financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I-VI 2022. godine, višak prihoda konsolidiranog proračuna se sastoji od financijskog rezultata Grada koji je ostvario višak prihoda u iznosu od 61.115.340 kuna te od financijskih rezultata proračunskih korisnika koji su ukupno ostvarili manjak prihoda u iznosu od 7.269.642 kuna, s tim da su gotovo svi proračunski korisnici ostvarili višak prihoda, dok je značajan manjak ostvaren kod jednog proračunskog korisnika.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna su planirani u iznosu od 1.297.500.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2022. godine izvršeni su u iznosu 488.654.054 kuna ili 37,7% godišnjeg plana. U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 82,9%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 10,5% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,6%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2022. godine veći su za 15,3 mil. kuna ili za 3,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a veće ostvarenje se odnosi na sve osnovne skupine rashoda: rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Proracun_izvjestaj_-_Grad_Rijeka_-_1

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Proracun_izvjestaj_-_Grad_Rijeka_-_2

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Proracun_izvjestaj_-_Grad_Rijeka_-_3

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

Proracun_izvjestaj_-_Grad_Rijeka_-_4

Pročitajte u cijelosti prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu.

Više sa portala torpedo.media ...