U pripremi novi Zakon o pomorskom dobru - uvodi više reda u priobalno područje

Autor: Nikola Cvjetović 06.06.2022

wp-content/uploads/2019/01/plaza-sablicevo-pecine-2019-6.jpg

U Nacrtu novog Zakona predviđa se ukidanje koncesijskih odobrenja, umjesto kojih se uvode dozvole, koje daje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave temeljem javnog natječaja na rok od pet godina, a kazne za pojedine prekršaje i za one koji pomorsko dobro prisvajaju kao privatno vlasništvo dosežu i do milijun kuna.

Rijeka – U buduće nitko ne bi smio samovlasno isključiti ili na bilo koji način ograničiti pomorsko dobro iz opće upotrebe ili ga zaposjesti za sebe ili drugoga, a kazne za pojedine prekršaje i za one koji pomorsko dobro prisvajaju kao privatno vlasništvo dosežu i do milijun kuna! Stoji to, među ostalim, u novom Nacrtu prijedloga novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je izradilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Sada je red na radnoj skupini koja bi se uskoro trebala sastati, kako bi zakonske akte pripremila za javnu raspravu. Jasna i konkretna pravna regulativa trebala bi urediti odnose na obalnom dijelu, ali i stvoriti kvalitetne uvjete za ulaganja na području pomorskog dobra, nadaju se u Ministarstvu.

Puno je novosti koje bi Zakon, naravno ako bude usvojen, donio, a među njima se preciznije definira pojam pomorskog dobra, donosi ukidanje koncesijskih odobrenja, a uvođenje dozvola, koje bi izdavalo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave temeljem javnog natječaja na rok od pet godina. U novom Zakonu tako se predviđa i sektor koji bi kontrolirao pomorska dobra, uvodi se institut koncesije na zahtjev, mijenja se postupak za davanje koncesija na pomorskom dobru radi usklađenja sa Zakonom o koncesijama, u jedinicama područne (regionalne) samouprave osniva se jedna županijska lučka uprava koja može imati ispostave, županijska lučka uprava moći će i sama obavljati lučke djelatnosti, dok će se koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti davati iznimno i to samo za gradnju i gospodarsko korištenje novih objekata podgradnje i nadgradnje, prihvat i predaju svih vrsta otpada s pomorskih objekata i opskrbu plovnih objekata gorivom. Definirat će se morske plaže, sidrišta i privezišta, omogućiti lakši upis čestica pomorskog dobra u zemljišnim knjigama, uvode se lučki redari za nadzor provedbe lučkog reda u lukama otvorenim za javni promet, uvodi se i jedinstvena lučka tarifa u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja koja objedinjava lučke pristojbe i lučke naknade…

Budući da u Nacrtu Zakona stoji da nitko nema pravo bez važećeg akta koji predstavlja valjanu pravnu osnovu određenu ovim Zakonom upotrebljavati i/ili gospodarski koristiti pomorsko dobro; obavljati djelatnost na pomorskom dobru; graditi i/ili obavljati druge radove i/ili zahvate u prostoru pomorskog dobra; nasipavati more; ograničiti ili isključiti opću upotrebu pomorskog dobra; na bilo koji način zaposjesti pomorsko dobro za sebe ili drugoga i pozivati se u odnosu prema državnim tijelima ili drugim fizičkim i pravnim osobama na bilo koje pravo ili ovlaštenje koje bi imao da je takav akt ishodio u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa koji su temeljem njega doneseni, možemo očekivati puno veći red.

Također, ako jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili lučka uprava u ostavljenom roku ne postupi po uputi, Ministarstvo će, između ostalog, biti ovlašteno i predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o privremenom oduzimanju ovlasti jedinici lokalne samouprave za obavljanje prenijetih poslova državne uprave i dodjelu njihovog obavljanja nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave, uključujući i pravo na prihod od obavljanja tih poslova, na vrijeme do izvršenja mjera upravnog nadzora.

Kad je o kaznama riječ, najrigoroznijom novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do čak 1.000.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja u ostavljenom roku iz rješenja ne ukloni pripadnost pomorskom dobru i sve ono što je postavila na pomorsko dobro bez valjane pravne osnove propisane ovim Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje pomorsko dobro i koncesija na pomorskom dobru. Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 50.000,00 kuna.

Nakon što radna skupina raspravi i definira konačnu verziju Nacrta, on ide na javnu raspravu, a nakon toga čekaju ga i dva čitanja u Hrvatskom saboru. Dakle, donošenje novog Zakona o pomorskom dobru mogli bismo dobiti do kraja ove godine.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...