Upućen prijedlog kojim se predlaže povećanje riječkog gradskog proračuna za 90 milijuna kuna

Autor: Andrea Načinović 19.05.2022

19_gradonacelnikov_kolegij

Na prihodnoj strani proračuna najznačajnija promjena je na stavci prihoda od poreza na dohodak, koji se planiraju u iznosu 402.060.000 kuna, što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 38.000.000 kuna ili 10,4%.

Rijeka - Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje uputio je Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, kojim se prihodovna strana proračuna povećava za gotovo 90 milijuna kuna.

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu predlažu se prihodi i primici Grada Rijeke i proračunskih korisnika u iznosu od 1.318.100.612 kuna, što predstavlja povećanje za 89.421.455 kuna, odnosno za 7,3% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu, a rashodi i izdaci proračuna se predlažu u iznosu 1.297.500.000 kuna, što predstavlja povećanje za 93.874.000 kuna, odnosno za 7,8% u odnosu na dosadašnji plan.

Planirani prihodi Grada iznose 980.257.472 kuna (74,4%), a prihodi proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 337.843.140 kuna (25,6%).

Kako je pojasnio gradonačelnik Filipović, ovaj rebalans proračuna obilježava povećanje prihoda, prvenstveno od poreza na dohodak, dok je rashodovna strana obilježena povećanjem materijalnih rashoda zbog cijena energenata te povećanja rashoda za zaposlene kako u gradskoj upravi, tako i kod proračunskih korisnika.

„Zadovoljni smo dinamikom ostvarivanja prihodovne strane proračuna u prva četiri mjeseca i nadam se da će nastaviti bez obzira na okolnosti, a pred nama je i najava turističke sezone za koju se očekuje da će biti rekordna i nadmašiti 2019. godinu. Drago mi je da planirani investicijski ciklus javnih i privatnih investitora ne jenjava, a i nadam se da ćemo 6. lipnja imati ponuđača za kupnju zemljišta na Zapadnoj Žabici, koji će također biti dio prihoda proračuna“, kazao je gradonačelnik Filipović, istaknuvši kako, s obzirom na to da se situacija kontinuirano mijenja, očekuje još jedan rebalans proračuna krajem godine.

Rast prihoda od poreza na dohodak

Na prihodnoj strani proračuna najznačajnija promjena je na stavci prihoda od poreza na dohodak, koji se planiraju u iznosu 402.060.000 kuna, što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 38.000.000 kuna ili 10,4%.

Na temelju dobrog ostvarenja u prvih četiri mjeseca ove godine, planiraju se i povećani prihodi i od poreza na promet nekretnina. Planira se da će se od prihoda od pomoći, koji se prvenstveno odnose na EU projekte, uprihoditi 14,5 milijuna kuna više nego što je to bilo planirano izvornim proračunom. Također, planira se i povećanje prihoda od komunalne naknade te zakupa gradskih poslovnih prostora.

Utjecaj porasta cijene energenata na rashodovnu stranu proračuna

Rashodovna strana rebalansa proračuna prvenstveno je obilježena je povećanjem na stavkama materijalnih rashoda kod proračuna i proračunskih korisnika zbog rasta cijena električne energije, plina i ostalih energenata. Trenutna situacija s inflacijom i enormnim rastom cijena energenata uzrokovana je nizom faktora, uključujući i rat u Ukrajini i odnos Europske unije, a time i Republike Hrvatske s Rusijom, te je i Vlada RH upravo predložila Rebalans državnog proračuna iz gotovo istih razloga. Stoga je zbog rasta cijena energenata bilo nužno značajno povećanje navedenih stavki rashoda. Ukoliko se ne bi osigurala potrebna dodatna sredstva, to bi prouzročilo ozbiljne probleme u funkcioniranju čitavog sustava, od javne rasvjete do redovnog poslovanja u svim objektima kod Grada i proračunskih korisnika.

“Proveli smo nabavu za električnu energiju, koja je četiri do pet puta skuplja nego prethodnih godina. O tome smo raspravljali na predsjedništvu Udruge gradova i intenzivno smo u kontaktu s Ministarstvom financija da i oni s razine centralne države, ako je to iako moguće, postignu određene dogovore, jer određene općine i gradovi počinju štedjeti na rasvjeti, a znamo što to znači za stanovnike. To u Rijeci još uvijek nije slučaj i nadam se da do toga neće doći, no štednja je nešto što nas u idućem periodu sigurno očekuje. Za sada smo u ovom rebalansu uspjeli osigurati sredstva za te energetske potrebe i za plaćanje tih sve većih računa za električnu energiju”, poručio je gradonačelnik Filipović.
Zbog rastuće inflacije koja se odražava kroz rast cijena brojnih proizvoda i usluga predloženo je povećanje je i na ostalim stavkama materijalnih rashoda koje obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti kod proračuna i proračunskih korisnika.

Planira se povećanje rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika zbog rasta plaća i ostalih materijalnih prava, sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu. U realnom sektoru se dogodio porast plaća, što je rezultiralo boljim ostvarenjem prihoda od poreza na dohodak i u skladu s tim su otvoreni pregovori s proračunskim korisnicima i djelatnicima gradske uprave o povećanju plaća i materijalnih prava. Ovim Rebalansom se usklađuju plaće i materijalna prava za one kod kojih su kolektivni pregovori završeni (Dječji vrtići Grada Rijeke, Javna vatrogasna postrojba, gradska uprava te kod proračunskih korisnika Dom mladih, Dječji dom Tić i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke), dok će se kod ustanova u kulturi navedeno uskladiti naknadno, kad kolektivno pregovaranje završi. Povećanje kod osnovnih škola je sukladno donesenom kolektivnom ugovoru za javne službe na razini države, također i kod Psihijatrijske bolnice Lopača, sukladno povećanju plaća u državnim i javnim službama.

Planirano povećanje kapaciteta gradskih vrtića te povećanje izdvajanja za Socijalni program

Povećanje je i na stavki naknade za prijevoz djelatnika u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika zbog rasta cijene usluge javnog prijevoza KD Autotrolej, a zbog toga se povećava i stavka rashoda koja se odnosi na sufinanciranje studentskih karata i stavka unutar Socijalnog programa koja se odnosi na podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza. Pod utjecajem rasta cijena energenata, namirnica i drugog, predlažu se i veća izdvajanja za Socijalni program Grada Rijeke. Rast cijena energenata, ali i drugih troškova, utječe i na povećanje troškova poslovanja i troškova za redovan rad objekata kojima upravlja Rijeka sport.

Ovim rebalansom u proračun se uključuje zadržana dobit Rijeka prometa te će se navedena sredstva u cijelosti iskoristiti za poboljšanje komunalne infrastrukture, tj. za namjene u svezi gradnje i održavanja cesta.

Planira se povećanje kapaciteta Dječjih vrtića Grada Rijeke uređenjem prostora na Baredicama i na Kampusu. Shodno tome planiraju se i rashodi za uređenje i opremanje navedenih prostora te zapošljavanje potrebnih djelatnika za rad u novim odgojnim skupinama od 1. rujna 2022. godine, ukoliko uspije angažman građevinskog sektora. Planira se i povećanje na stavci sufinanciranja privatnih vrtića sukladno izvršenju prethodne godine i broju upisane djece.

Osim navedenih promjena na prihodnoj i rashodnoj strani, Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu usklađuju se i uključuju u proračun sredstva prenesenog viška prihoda i planiranje pokrića manjka iz prethodnog razdoblja, kod proračuna u iznosu od 30.335.000 kuna tako i proračunskih korisnika u iznosu od 4.958.000 kuna.

Gradonačelnik Filipović je prijedlog rebalansa uputio Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje te izrazio nadu se da će biti usvojen na način kako je i predložen.

Također, Gradskom vijeću upućene su i izmjene odluka vezanih uz rebalans proračuna za 2022. godinu – Programa javnih potreba u kulturi, Plana raspodjele sredstava spomeničke rente te programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Predložena nova odluka o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika gradske uprave Gradskom vijeću upućen je i prijedlog nove odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke. Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke predlaže se vraćanje koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika na koeficijente iz 2010. godine, odnosno, čak i manje za najviše vrednovana radna mjesta kod kojih je umanjenje 2014. godine bilo 13,86 %, a predloženim odlukom najveće uvećanje koeficijenata iznosi 7,92%. Dakle, predlaže se uvećanje koeficijenata u rasponu od 2,73% do 7,92%, po istom principu kako su koeficijenti bili i smanjeni 2014. godine: najmanji postotak povećanja koeficijenata primjenjuje kod najniže vrednovanih radnih mjesta (kod radnih mjesta namještenika niže stručne spreme), a najveći postotak povećanja koeficijenata primjenjuje se kod najviše vrednovanih radnih mjesta (pročelnika upravnih tijela).

Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel imenovan za predstavnika Grada Rijeke u Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka
Gradonačelnik Filipović imenovao je bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela kao predstavnika Grada Rijeke u Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka, budući da zbog odredbi novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa Filipović kao gradonačelnik više ne može biti član Upravnog vijeća.
Naime, prema smjernicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, župani, gradonačelnici, načelnici i njihovi zamjenici više ne mogu biti članovi upravnih vijeća ustanova i nadzornih odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa ili interesa za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave.

„Želim vjerovati da je zakon donesen s ciljem kvalitetnijeg definiranja ove tematike pa i s ciljem uspješne borbe protiv korupcije, no ne mogu ne komentirati nelogičnosti koje je donio. Jer ne znam tko bolje od gradonačelnika može reprezentirati interese Grada Rijeke na području kojem upravlja lučka uprava i sve aktivnosti koje se događaju na lučkom području, a njih je dosta, kao i investicija koje su u toku ili u pripremi, pa je nelogično je da gradonačelnik, barem kao član Upravnog vijeća, gdje nije u većini, to ne može činiti. Mislim da to nije bila intencija zakonodavca, ali takav je zakon donesen, i moje je da ga poštujem“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Zbog odredbi zakona, gradonačelnik Filipović je 15. ožujka podnio ostavku na svoje mjesto člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka te je od njegove ostavke Grad Rijeka ostao bez svojeg predstavnika u Lučkoj upravi Rijeka.

„Na svu sreću, paralelno postoji Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, koji propisuje sastav Upravnog vijeća Lučke uprave, kojeg čine četiri predstavnika države, po jedan predstavnik županije, općine ili grada te predstavnik svih ovlaštenih koncesionara na lučkom području. Vezano uz to, jučer sam potpisao odluku da za predstavnika Grada Rijeke u Upravno vijeće Lučke uprave imenujem bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela, koji itekako upoznat s planovima razvoja riječke luke – bio je član Upravnog vijeća gotovo svoj cijeli gradonačelnički mandat i ne sumnjam da će zastupati interese Grada Rijeke i građana u tom tijelu, kako je to činio i ranije, zahvaljujući svom bogatom iskustvu. Upravo njegovom zaslugom realizirani su mnogobrojni projekti vezani za otvaranje Rijeke moru, a to je ono što nas očekuje u narednom razdoblju u još većoj mjeri, realizacijom čitavog niza investicija koje se odvijaju na lučkom području“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Dodao je kako je Povjerenstvo zatrpano zahtjevima za tumačenje zakona, jer po zakonu i striktnom tumačenju čak i neki gradski vijećnici više ne bi mogli biti gradski vijećnici, jer su članovi uprave državnih kompanija.

„Ne znam jesu li pokrenuli sporove vezane uz tu problematiku, jer je zakon po tom pitanju dosta jasan. Neću ih imenovati, a od njih očekujem da usklade svoj pravni status članova Vijeća i članova Uprava državnih poduzeća, jer je Povjerenstvo dalo mišljenje koje kažu da su u sukobu interesa. Jesu li ili nisu u sukobu interesa, o žalbama odlučuje Upravni sud, pa ćemo vidjeti kako će to završiti“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Podrška organizaciji niza manifestacija Rijeka će u idućem periodu biti domaćin niza manifestacija, kojima podršku daje i Grad Rijeka.

U razdoblju od 25. svibnja do 1. lipnja u Rijeci će se održati deseto izdanje Kvarnerskog festivala mora i pomorske tradicije Fiumare 2022.

Ovogodišnje karnevalske povorke zbog epidemioloških razloga su s tradicionalnog zimskog termina prebačene u lipanjski i to Dječja povorka za 4. lipnja, a Međunarodna karnevalska povorka za 18. lipnja 2022. godine. Ukupni prihodi Riječkog karnevala 2022. planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kn, a pored tehničke podrške, Grad Rijeka će sufinancirati troškove organizacije Dječje i Međunarodne karnevalske povorke u iznosu od 150.000,00 kuna.

Od 9. do 11. lipnja 2022. godine održat će se Festival Porto Etno, koji već šest godina prezentira multikulturalnost Rijeke kroz glazbu i gastronomiju, a publici približava raznolikost etno glazbe.

Više sa portala torpedo.media ...