Za zaštitu socijalno ugroženih građana Rijeke u 2021. godini izdvojeno 22,9 milijuna kuna

Autor: Ivana Grabar 23.02.2022

Socijalni-program

Najveći dio sredstava izdvaja se za najamnine i pučku kuhinju

Rijeka - Socijalnim je mjerama Grada Rijeke u 2021. godini zaštićeno 6.619 tisuća korisnika, za što je iz gradskog proračuna i gradskih komunalnih i trgovačkih društava te županijskog proračuna izdvojeno 22,9 milijuna kuna.

Ukupno izdvojena sredstva za socijalnu skrb građana Rijeke, kao i sredstva izdvojena za tu svrhu iz gradskog proračuna viša su za 6% u odnosu na prethodnu godinu. Također, prosječno izdvojena sredstva po korisniku viša su za cca 11% u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno, evidentiran je za 5% manji broj korisnika i 7% manje ostvarenih prava nego u prethodnoj 2020. godini.

Informacija o provedbi mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke u 2021. godini usvojena je na 12. kolegiju gradonačelnika.

Među korisnicima mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi, 8% je onih (korisnici zajamčene minimalne naknade) kojima je Grad sukladno zakonskoj obvezi osigurao podmirenje troškova stanovanja i obrok u pučkoj kuhinji, a ostalih 92% korisnika ostvaruje prava koja predstavljaju viši standard zaštite građana, po kojoj je Rijeka specifična u Republici Hrvatskoj.

Korisnici socijalne skrbi ostvarili su ukupno 13 347 prava na različite oblike pomoći. U prosjeku, svaki je korisnik, koji može biti cjelokupno kućanstvo ili pojedini član kućanstva, ostvario dva prava.

Korisnicima su dostupna ukupno 22 oblika pomoći/prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, te još dva oblika pomoći temeljem drugih propisa (podmirenje troškova komunalne naknade i novčana potpora za ogrjev). Pri tome je najveći broj prava dostupan korisnicima zajamčene minimalne naknade (21 oblik pomoći), građanima s prihodima nižim od gradskih cenzusa prihoda (17 oblika pomoći), građanima koji zbog bolesti ili invaliditeta ostvaruju različita prava pri Centru za socijalnu skrb Rijeka (15 pomoći), jednoroditeljskim kućanstvima (13 oblika pomoći), stradalnicima rata (7 pomoći), udomljenoj djeci (4 oblika pomoći), te korisnicima dječjeg doplatka (dva oblika pomoći). Ostalim kategorijama korisnika (umirovljenici s niskim mirovinama, osobe sa 65 i više godina bez osobnog prihoda, osobe s oštećenjem organizma i težim ili teškim invaliditetom, darivatelji krvi) dostupna je po jedna pomoć.

Najveći dio sredstava izdvaja se za najamnine i pučku kuhinju
Prosječan trošak za realizaciju prava po korisniku kreće se u rasponu od najmanje prosječnih 225,97 kuna za podmirenje korisnikovih godišnjih troškova komunalne naknade do najviše prosječnih 43.273,87 kuna za podmirenje godišnjih troškova smještaja i liječenja korisnika u Psihijatrijskoj bolnici Lopača.

Ipak, najveći udio sredstava za socijalnu skrb izdvaja se za podmirenje godišnjih korisnikovih troškova za najamninu stana u vlasništvu privatnih osoba (16,25% ukupnog proračuna), podmirenje godišnjih troškova usluge prehrane u gradskoj pučkoj kuhinji (10,35% ukupnog proračuna), te podmirenje troška boravka djece u jaslicama ili vrtiću tijekom cijele pedagoške godine (9,49% ukupnog proračuna).

Manje od 1% proračuna za socijalnu skrb izdvaja se za podmirenje prava na podmirenje troškova komunalne naknade, podmirenje troškova plina, poklon-bon za opremu za novorođenče, novčanu potporu za obrazovanje za učenike srednjih škola i studente, za novčanu potporu za starije osobe bez osobnog prihoda, te za podmirenje pogrebnih troškova.

Zakonski ustanovljena zaštita korisnika zajamčene minimalne naknade
Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Grad Rijeka prije svega skrbi o građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samaca ili kućanstava koji nemaju dovoljno sredstava za njihovo podmirenje.

Sukladno Zakonu, Grad Rijeka im omogućuje ostvarivanje prava na naknadu troškova stanovanja (najamnina/podstanarina, komunalna naknada, električna energija, plin, centralno grijanje, voda i odvodnja i odvoz smeća) i pravo na besplatnu prehranu u pučkoj kuhinji.

Ta su zakonska prava ostvarila 512 korisnika (341 samačko i 171 višečlano kućanstvo; ukupno 953 osobe).

Treba napomenuti da je podmirenje troškova ogrjeva (drva), zakonska obveza jedinica područne (regionalne) samouprave, te su sredstva za tu namjenu osigurana u proračunu Primorsko-goranske županije, a Grad Rijeka proveo je postupak isplate sredstava korisnicima. U 2021. godini ostvareno je 538 prava na novčanu pomoć za ogrjev.

Korisnicima zajamčene minimalne naknade se na temelju gradske Odluke o socijalnoj skrbi osiguravaju i dodatna socijalna prava koja nisu predviđena prije spomenutim Zakonom o socijalnoj skrbi (osiguranje besplatne hrane za dojenčad kojoj je prema medicinskoj indikaciji neophodno adaptirano mlijeko, naknada troškova organizirane prehrane za djecu polaznike OŠ, boravka djece u jaslicama i vrtiću, javnoga gradskog prijevoza, određenih zdravstvenih i socijalnih usluga i jednokratnih potpora u posebnim životnim situacijama kao što su rođenje ili smrt člana kućanstva).

Korisnicima zajamčene minimalne naknade ukupno je dostupan 21 oblik socijalne pomoći (nije im dostupno jedino pravo na podmirenje pogrebnih troškova iz Odluke o socijalnoj srbi jer te troškove mogu ostvariti putem Centra za socijalnu skrb Rijeka) i prema tom pokazatelju socijalno su najzaštićenija skupina stanovnika.

Najveći broj prava ostvaruju građani koji udovoljavaju gradskim socijalnim cenzusima
Najveći broj prava ostvaren je na osnovi uvjeta prihoda (33%), a po manje od 1% prava ostvareno je na osnovi uvjeta udomiteljstva i uvjeta starije radno neaktivne osobe bez osobnih prihoda.

Gradski cenzusi minimalnih mjesečnih prihoda kućanstva, ostvareni po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način trenutno iznose do 2 875 kn za samačka kućanstva, do 3 625 kn za dvočlana kućanstva, do 4 875 kn za tročlana kućanstva, do 6 250 kn za četveročlana kućanstva. Kod brojnijih kućanstava za svakog se daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava za 875 kn (npr. sedmeročlano kućanstvo ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8 875 kn).

Treba napomenuti da su spomenuti cenzusi prihoda za stjecanje određenih prava i viši od navedenih, odnosno za 10% viši za ostvarivanje prava na podmirenje troškova usluge pomoć u kući a za dobivanje poklon-bona za školske knjige za OŠ viši za čak 75%.

Uskoro izmjene Odluke o socijalnoj skrbi
Prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Rijeka za socijalno ugrožene građane, kako ona propisana Zakonom, tako i prava iznad standarda propisanih Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja i postupak za ostvarivanje tih prava propisani su u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Budući da je nedavno donesen novi Zakon o socijalnoj skrbi, uskoro će biti pripremljena i nova Odluka o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Tko može biti korisnik Socijalnog programa Grada Rijeke?
Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći i kako podnijeti zahtjev.

Uvjeti, način ostvarivanja, postupak za ostvarivanje tih prava te obrasci zahtjeva i izjava nalaze se na stranicama „Naknade troškova građanima i pomoći“ te na eUslugama Grada Rijeke.

Informacija o provedbi mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke u 2021. godini

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...