Odjel gradske uprave za kulturu raspisuje poziv za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi

Rok za podnošenje prijedloga programa traje od dana objave do 3. studenog, najkasnije do 16 sati. Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju pravne osobe (udruge, umjetničke organizacije, tvrtke, ustanove i dr.) i fizičke osobe.

Rijeka – Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu raspisuje poziv za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi grada Rijeke u 2021. godini. Rok za podnošenje prijedloga programa traje od dana objave do 3. studenog, najkasnije do 16 sati.

Javne potrebe u kulturi čine kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke.

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju pravne osobe (udruge, umjetničke organizacije, tvrtke, ustanove i dr.) i fizičke osobe. Prijaviti se mogu razni programi: zaštite i očuvanja kulturnih dobara, u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima, u glazbenoj djelatnosti, u dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu, manifestacije, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi… Predlagatelji programa prijave programa podnose isključivo u elektroničkom obliku putem eprijavnica koje se nalaze na internetskim stranicama Grada Rijeke – www.rijeka.hr.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna Vijeća Grada Rijeke koje imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke. Iznimno od odredbe prethodnog stavka, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa kulture u zajednici, programa za mlade i manifestacije, zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti, provode Stručna povjerenstva koja se sastoje se od predstavnika onih Kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih gradonačelnik Grada Rijeke po isteku roka za podnošenje prijava na ovaj javni Poziv.

Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Odjelu koji na temelju stručne ocjene izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima.

onačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću Grada Rijeke na usvajanje.

Program se objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na web stranici Grada.