Otvoreno je savjetovanje o Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Iako se  djelatnost dadilja i programi predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja ne mogu uspoređivati, ovaj način čuvanja, brige i skrbi o djeci može nadomjestiti nedostatak kapaciteta u predškolskim ustanovama.

Rijeka – Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 29. studenog 2021. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se ponajviše roditelja djece koja nisu upisana u predškolske ustanove na području grada Rijeke u tekućoj pedagoškoj godine te obrta registriranih za obavljanje djelatnosti dadilja sukladno Zakonu o dadiljama, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi.

Zakonska podloga za sufinanciranje djelatnosti dadilja

Tijekom 2013. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o dadiljama, kojim se regulira djelatnost čuvanja, brige i skrbi djece do 14 godine u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje.

Sukladno zakonu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti dadilje na području svoje jedinice, sukladno svojim programima i odredbama posebnog propisa kojim je uređen djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Trenutni kapaciteti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka te dječjih vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke i drugih gradova i općina ne zadovoljavaju sve potrebe.

Djelatnost dadilja

Iako se  djelatnost dadilja i programi predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja ne mogu uspoređivati, ovaj način čuvanja, brige i skrbi o djeci može nadomjestiti nedostatak kapaciteta u predškolskim ustanovama.

Potrebe djece i roditelja za organiziranim čuvanjem, brigom i skrbi  za djecu s područja grada Rijeke postoje. Stoga smatramo opravdanim da se za takve slučajeve omogući sufinanciranje  obrta registriranih za obavljanje djelatnosti dadilja.

Uvidom u registar dadilja koji vodi nadležni Obiteljski centar pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, utvrđeno je da na području grada Rijeke, do izrade Nacrta prijedloga ove Odluke postoji samo jedan obrt registriran za obavljanje djelatnosti dadilja.

Stoga se s obzirom na potrebe kao izuzetak predlaže sufinanciranje djelatnosti dadilja registriranih na području Primorsko-goranske županije u kojima će se na čuvanju, brizi i skrbi nalaziti djeca sa područja grada Rijeke.

Odluka o sufinanciranju dadilja koja je predmet ovog Savjetovanja

Nacrtom prijedloga Odluke predlaže  se da Grad sufinancira djelatnost dadilja za djecu u dobi od navršenih šest (6) mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Nacrtom prijedloga Odluke propisuje se da se pravo na sufinanciranje pod slijedećim uvjetima:

  • da dijete i roditelj/i s kojim dijete živi u kućanstvu imaju prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke, odnosno stalni boravak za strance i osobe bez državljanstva,
  • da su oba djetetova roditelja zaposlena,
  • da dijete nakon provedenog upisnog postupka u tekućoj pedagoškoj godini, radi ograničenih smještajnih kapaciteta, nije upisano u nijednu predškolsku ustanovu koja djeluje na području grada Rijeke, a koja je uvrštena u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Visina sufinanciranja predlaže se na osnovi podataka  i modela o sufinanciranju djelatnosti  dječjih vrtića drugih osnivača (privatnih vrtića) na području grada Rijeke čija se prosječna ekonomska cijena kreće od 2.000,00 kuna do 2.800,00 kuna. Grad Rijeka sufinancira djelatnost u privatnim vrtićima u  iznosu razlike koju plaćaju roditelji u visini od 720,00 kuna do iznosa ekonomske cijene  programa pojedinog vrtića.

Prema prikupljenim podacima trenutno se cijena u obrtima za djelatnost dadilja na području Primorsko-goranske županije kreće u rasponu od 2.400,00 kuna do 2.800,00 kuna.

Na osnovi navedenog, s ciljem da roditelji korisnici usluga djelatnosti dadilje sudjeluju u mjesečnoj cijeni s iznosom od 720,00 kuna, Grad Rijeka će obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dadilja isplaćivati ostatak iznosa pune mjesečne cijene usluge dadilje, ali maksimalno do iznosa pune mjesečne cijene usluge od 2.800,00 kuna.

Predlaže se da postupak za priznavanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilje provodi Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, temeljem zahtjeva obrta registriranog za obavljanje djelatnosti dadilje za sufinanciranje. Obrt je dužan uz zahtjev priložiti i potrebnu dokumentaciju.

S obrtima za obavljanje djelatnosti dadilje sklopit će se ugovor o sufinanciranju djelatnosti obrta kojim će se urediti međusobna prava i obveze Grada i obrtnika.

Nacrtom  prijedloga Odluke propisuje se i prestanak sufinanciranja djelatnosti dadilje, te obveza podnošenja financijskog izvješća.

S obzirom da će financijska sredstava za provođenje predložene Odluke  biti planirana u Prijedlogu proračuna za 2022.godinu, utvrđuje se stupanje na snagu Odluke sa danom 1. siječnja 2022. godine.

Financijska sredstva za provođenje predložene Odluke planirat će se u prijedlogu financijskog plana Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb na programu „Grad Rijeka – Prijatelj djece“ u iznosu od 288.000,00 kuna.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi odluka bila što kvalitetnije u konačnici formirana.