POS Martinkovac ‘zapeo’ zbog previsokih ponuda graditelja, nova procjena investicije 55 milijuna kuna

Osim Martinkovca, Agencija je u potrazi za novim lokacijama pa je u tijeku izrada arhitektonsko urbanističke studije na novoj potencijalnoj lokaciji za gradnju stanova po programu POS-a na Zametu, kazao je Šćulac.

Rijeka – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke od svog osnutka realizirala je četiri projekta po modelu društveno poticane stanogradnje izgradivši oko 600 stanova, kazao je ravnatelj Hrvoje Šćulac na jučerašnjem kolegiju gradonačelnika.

Prema izvješću, ukupni prihodi u 2019. godini bili su oko 6,6 milijuna kuna, a rashodi oko 65 tisuća kuna veći. Uz preneseni manjak prihoda i primitaka iz ranijeg razdoblja, ukupni manjak prihoda je koncem prošle godine iznosio oko 250 tisuća kuna. U agenciji je zaposleno 5 oosoba, a njena je zadaća da vodi brigu o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke.

Što se tiče realizacije projekta gradnje višestambenih građevina po programu društveno poticane stanogradnje POS Martinkovac I.faza, s ukupno 90 stanova, Šćulac je kazao kako je pokrenuta izrada novog koncepta i Idejnog projekta, s obzirom na to da su prethodna dva natječaja poništena jer su ponude bile veće od planiranih.

Provedeno je tehničko savjetovanje, istraživanje tržišta i procjena troškova gradnje na bazi projektantskog troškovnika te pokrenuta izmjena lokacijskih dozvola, koje su potrebne za objavu postupka javne nabave za izradu glavnih projekata i građevinske radove. U lipnju ove godine donesena su Rješenja o izmjeni lokacijskih dozvola, a u srpnju objavljeno javno nadmetanje u postupku javne nabave male vrijednosti za izgradnju višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije.

Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 54,5 milijuna kuna s PDV-om. Ta je vrijednost dobivena temeljem podataka iz idejnih projekata, procjene troškova građenja na bazi projektantskog troškovnika, studije isplativosti te podataka iz dokumentacije prethodnih postupaka javne nabave. Shodno tome Grad Rijeka i APOS sklopit će novi Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji ovog projekta na Martinkovcu.

Osim Martinkovca, Agencija je u potrazi za novim lokacijama pa je u tijeku izrada arhitektonsko urbanističke studije na novoj potencijalnoj lokaciji za gradnju stanova po programu POS-a na Zametu, kazao je Šćulac.