Projekt EDIH Adria Sveučilišta u Rijeci stekao pravo prijave na predstojeći poziv Europske komisije za sufinanciranje

Temeljem uvjeta prihvatljivosti i kriterija vrednovanja definiranih u navedenom Pozivu Ministarstva, EDIH Adria čiji je prijavitelj Sveučilište u Rijeci, jedan je od odabranih projektnih prijedloga kao nacionalnog kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH).

Rijeka – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provelo je evaluaciju prijava zaprimljenih na Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (engl. European Digital Innovation Hub, EDIH) objavljenog 30. listopada 2020.

Temeljem uvjeta prihvatljivosti i kriterija vrednovanja definiranih u navedenom Pozivu Ministarstva, EDIH Adria čiji je prijavitelj Sveučilište u Rijeci, jedan je od odabranih projektnih prijedloga kao nacionalnog kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH).

Pored Riječana, ostali odabrani su Blue European Digital Innovation Hub (Bluedih), prijavitelj Sveučilište u Splitu; EDIH AI4Health.Cro: AI za pametno zdravstvo i medicinu, prijavitelj Institut Ruđer Bošković; CROBOHUB++: CROatian Industry and Society Bosting – European Digital Innovation Hub, prijavitelj Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu; te JURK, prijavitelj Regionalni koordinator Sisačko–moslavačke županije.

Navedeni kandidati su time stekli pravo prijave na predstojeći poziv Europske komisije za sufinancirane EDIH-ova u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027., u kojem je predviđeno do 12,7 milijuna EUR za aktivnosti EDIH-ova u Hrvatskoj, u sedmogodišnjem razdoblju.

Digitalni inovacijski centri, a osobito EDIH-ovi, trebaju imati ključnu ulogu u pružanju podrške poduzećima i drugim korisnicima za digitalizaciju, a posebno u području umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti i računarstva visokih performansi. Stoga Ministarstvo planira iskoristiti sredstva EU izvora koja su na raspolaganju RH za razdoblje 2021.-2027., kako bi podržalo uspostavu i provedbu aktivnosti digitalnih inovacijskih centara u Hrvatskoj.