Objavljen natječaj za imenovanje intendanta/intendantice riječkog Kazališta

Autor: Sanja Tumara 17.11.2023

wp-content/uploads/2020/07/zajc-HNK-kazali%C5%A1te.jpgFoto: arhiva

Natječaj se odnosi na mandatno razdoblje 2025. do 2028., a raspisalo ga je Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

Rijeka – Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, raspisalo je Javni natječaj za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za mandatno razdoblje od 2025. do 2028.:

Za intendanta/intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka može biti imenovana osoba koja, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava sljedeće uvjete:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti,
• najmanje 5 (pet) godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili 10 (deset) godina radnog iskustva u području kulture,
• afirmiranost na području kulture,
• znanje engleskog jezika.
• Intendant ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja kandidat/kandidatkinja dužan/na u prijavi priložiti četverogodišnji program rada Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.
Intendant/intendantica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:
• životopis,
• dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi, (diploma u izvorniku ili ovjerena preslika),
• dokaz o radnom stažu u području kulture, (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu ili e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje), koji, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja, kojim se dokazuje najmanje 5 godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti, ili
• dokaz o radnom iskustvu (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove a kojim se kojim se dokazuje najmanje 10 godina radnog iskustva u području kulture,
• dokaz o poznavanju engleskog jezika, (preslika indeksa, potvrda, certifikat i sl., uz usmenu provjeru po potrebi).

Kandidati/kandidatkinje koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.
Kandidat/kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u drzavnoj-sluzbi/843
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu (javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te akt iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Za vrijeme natječajnog roka, Kazališno vijeće svakom će kandidatu/kandidatkinji osigurati uvid u Osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za razdoblje od 2025. do 2028. godine koji je utvrdio Gradonačelnik Grada Rijeke dana 30. listopada 2023. godine Klasa: 024-02/23-01/108-48 Urbroj: 2170-1-02-00-23-1, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje.
Pravo na uvid u navedenu dokumentaciju za vrijeme trajanja natječaja ostvaruje se svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 13,00 do 16,00 sati u uredu Voditelja službe nabave i pravnih poslova, na adresi sjedišta Kazališta, Uljarska 1.
Kandidati/kandidatkinje ne smiju javno iznositi niti objavljivati podatke koje saznaju uvidom u naprijed navedenu dokumentaciju te će u tu svrhu dati pisanu izjavu.

Prijave se podnose na adresu:
Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka,
Uljarska 1/I, 51000 Rijeka, s naznakom “Natječaj za intendanta – ne otvaraj”
preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na istoj adresi u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom i navedenom naznakom „natječaj za intendanta – ne otvaraj“.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...