Uključite se i vi u savjetovanje o novoj Odluci o komunalnoj naknadi

Rijeka – Na stranicama e-konzultacija Grada Rijeke objavljeno je Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga nove Odluke o komunalnoj naknadi.

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani i predstavnici pravnih osoba koji su obveznici plaćanja komunalne naknade.

Razlog donošenja Nove Odluke o komunalnoj naknadi je potreba usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu u kolovozu ove godine, ali i zbog činjenice da je od donošenja trenutno važeće Odluke o komunalnoj naknadi (2001.) odnosno njenih posljednjih izmjena i dopuna (2013.) proteklo dulje vremensko razdoblje u kojem je nastala i potreba pronalaska novih odgovarajućih rješenja za pojedine praktične situacije.

Uz ovo savjetovanje otvoreno je i Savjetovanje o novoj Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade koja se također mora uskladiti s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Na uključivanje u ovo savjetovanje se također pozivaju svi građani obveznici plaćanja komunalne naknade.

Oba savjetovanja ostaju otvorena do 18. studenog 2018.

Novosti u prijedlogu nove Odluke o komunalnoj naknadi

U novoj Odluci na drugačiji način nego do sada utvrđene su zone naplate komunalne naknade, te su napravljene i korekcije dosadašnjih koeficijenata zona, dok koeficijenti namjene nisu promijenjeni.

Zone
Predlaže se utvrđivanje prve zone Korza s najvišim koeficijentom 1,00 te ostalih zona prema opremljenosti mjesnih odbora, a ne opisno (neovisno o mjesnim odborima) kako je to bilo u dosadašnjoj Odluci.

U tom smislu predloženo je da I. zona obuhvaća Ulicu Korzo, II. zona obuhvaća područja mjesnih odbora Vojak, Krimeja, Bulevard, Školjić-Stari grad, Kozala, Potok, Banderovo, Pećine, Grad Trsat, Belveder, Centar – Sušak, Luka (osim Ulice Korzo) i Brajda – Dolac (osim Ulice Korzo), III. zona obuhvaća područja mjesnih odbora Podvežica, Mlaka, Pašac i Gornja Vežica, IV. zona obuhvaća područja mjesnih odbora Orehovica, Svilno, Turnić, Sveti Kuzam, Draga, Sveti Nikola i Podmurvice, V. zona obuhvaća područja mjesnih odbora Zamet, Škurinjska Draga, Škurinje, Grbci i Kantrida, a VI. zona obuhvaća područja mjesnih odbora Srdoči, Brašćine – Pulac, Pehlin, Drenova i Gornji Zamet.

Koeficijenti
Novom je Odlukom izvršena korekcija do sada propisanih koeficijenata zona za stambeni prostor, garažni prostor, te za neizgrađeno građevno zemljište, kao i za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti, te za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja djelatnosti koja nije proizvodna.

Tako koeficijent zone (Kz) u novoj Odluci za stambeni prostor, garažni prostor te za neizgrađeno građevinsko zemljište iznosi:

 • za prvu zonu – 1,00
 • za drugu zonu – 0,41
 • za treću zonu – 0,36
 • za četvrtu zonu – 0,32
 • za petu zonu – 0,27
 • za šestu zonu – 0,22

Koeficijent zone za stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana za sve zone iznosi 0,27.

Koeficijent zone za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevinsko zemljište koje služi obavljanju proizvodne djelatnosti te za poslovni prostor koji služi obavljanju djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti i za građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti iznosi:

 • za prvu zonu – 1,00
 • za drugu zonu – 0,92
 • za treću zonu – 0,82
 • za četvrtu zonu – 0,61
 • za petu zonu – 0,40
 • za šestu zonu – 0,33

Ostali noviteti
Također izrijekom su definirane djelatnosti koje se u kontekstu ove Odluke smatraju proizvodnima, a koje ne. Prema odredbama novog Zakona, Odlukom je također propisano tko je obveznik plaćanja komunalne naknade, kada ta obaveza nastaje i u kojem roku. Propisan je i sadržaj Rješenja o komunalnoj naknadi, kao i slučajevi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Odlukom je, također sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, predloženo propisati da se komunalna naknada koristi za održavanje i građenje komunalne infrastrukture, te da se može na temelju odluke Gradskog vijeća koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu grada, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Naime, ovo trenutno važećom Odlukom o komunalnoj naknadi nije bilo propisano.

Puno detaljnije o pojedinim novitetima možete doznati iz samog teksta Savjetovanja te objavljenog obrazloženja Nacrta i samog Nacrta odluke.

Koji je razlog donošenja i nove Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade?

Bod (B) je obračunska jedinica koja predstavlja sastavni dio formule za utvrđivanje iznosa komunalne naknade.

Posljednja Odluka o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), koja je i danas na snazi, donesena je 2001. godine i njom je propisano da se vrijednost boda određuje u kunama po m2 obračunske površine, te da je vrijednost boda jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni grada, odnosno propisana vrijednost boda od 1,27 kuna.

Iz novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (iz 2018.) proizlazi obveza grada da odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) koji će biti jednak godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.

Obzirom da je do sada važećom Odlukom vrijednost boda utvrđena u visini od 1,27 kuna, novopredložena visina vrijednosti boda je 15,24 kune i predstavlja zapravo umnožak dosadašnje vrijednosti boda od 1,27 kuna s dvanaest mjeseci u godini.

Dakle razlog donošenja nove Odluke o vrijednosti boda leži u potrebi usklađivanja s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu kojim je propisano da visinu komunalne naknade treba utvrđivati u godišnjem iznosu, a ne više kao do sada u mjesečnom iznosu.

Doprinos građana
Uključite se u savjetovanja o obje navedene Odluke. Komentirajte predložena rješenja, formulacije i članke.

Kako biste Vi formulirali pojedine odredbe u Odlukama? Što vam se čini dobrim u nacrtu prijedloga novih odluka, a što ne i zašto?

U oba savjetovanja možete se uključiti na samim stranicama e-konzultacija gdje su Vam dostupni online obrasci i polje za komentiranje.

Svi prijedlozi koji pristignu bit će razmotreni i uvršteni u izvješća o savjetovanjima koja će se također objaviti na stranicama e-konzultacija nakon 18. studenoga 2018, odnosno po završetku oba savjetovanja.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!