Utvrđeni iznosi potpora iz Odluke o socijalnoj skrbi za 2021. godinu u Gradu Rijeci

Oko 13,8 milijuna kuna izdvojit će se iz proračuna Grada Rijeke za sve oblike prava i pomoći koje će se moći ostvariti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke u 2021. godini. Pomoć će moći koristiti i stradalnici s Banije koji su privremeno utočište pronašli u Rijeci, u Hostelu Dharma ili kod rodbine ili prijatelja. -Ako bude potrebe mijenjat ćemo stavke, ali se prava iz socijalnog programa neće dirati, istaknuo je gradonačelnik Obersnel.

Rijeka – Javni kolegij riječkog gradonačelnika jučer je održan elektroničkim putem, nakon čega je izvjestio je o donesenim zaključcima.

U nastavku pročitajte o kojim je zaključcima riječ.

Oko 13,8 milijuna kuna izdvojit će se iz proračuna Grada Rijeke za sve oblike prava i pomoći koje će se moći ostvariti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke u 2021. godini. Pomoć će moći koristiti i stradalnici s Banije koji su privremeno utočište pronašli u Rijeci, u Hostelu Dharma ili kod rodbine ili prijatelja. -Ako bude potrebe mijenjat ćemo stavke, ali se prava iz socijalnog programa neće dirati, istaknuo je.

Nadalje, kako bi djelatnost primarne zdravstvene zaštite predškolske djece bila dostupna i subotom ujutro, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb sufinancirat će dežurstava primarne zdravstvene zaštite – pedijatara koncesionara u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn.

Kao i proteklih godina, roditelj kojima ima prebivalište na području Rijeke dobit će se jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta i to za prvo dijete u visini od 1.500 kuna, za drugo dijete u visini od 2.000 kuna te za treće i svako slijedeće dijete u visini od 3.000 kuna.

Pored prava za opremu novorođenog djeteta, poklon-bon za nabavu opreme novorođenčeta u visini od 2.000,00 kuna može ostvariti korisnik do navršenih 12 mjeseci života djeteta odnosno roditelji koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, zadovoljavaju gradski cenzus, poseban uvjet ili uvjet jednoroditeljstva. U proračunu je za tu svrhu osigurano 80 tisuća kuna.

Građani koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu, u suglasju s propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu moći će ostvariti 30%-tno umanjenje mjesečne cijenu boravka u jaslicama i vrtićima.

Učenici srednje škole i studenti koji zadovoljavaju socijalni uvjet ili posebni uvjet i u ovoj će godini moći ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna. Za tu je svrhu u proračunu osigurano 100 tisuća kuna.

Zaštićeni najmoprimci te podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe mogu ostvariti pomoć u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 1.000 kuna mjesečno ako ispunjavaju socijalni uvjet, zadovoljavaju gradski cenzus ili uvjet jednoroditeljstva.

Utvrđeni su iznosi i za podstanare u stanu u vlasništvu privatne osobe. Korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu primaju pomoć čija visina ovisi o broju članova kućanstva – za samce je to mjesečna pomoć od 500 kuna, za dvočlano i tročlano kućanstvo od 750 kuna, četveročlano kućanstvo od 800 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava za 100,00 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500 kuna.

Primatelji doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine, naknade do zaposlenja, korisnici koji zadovoljavaju gradski cenzus te oni koji ostvaruju pravo na socijalnu uslugu rane intervencije mogu ostvariti pomoć u visini od 500,00 kuna mjesečno ako su samci, odnosno 750,00 kuna mjesečno u višečlanom kućanstvu, što je i iznos na koji imaju pravo korisnici koji ispunjavaju uvjet jednoroditeljstva.

Pravo na naknadu za troškove električne energije, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka ostvaruju zaštićeni najmoprimci, podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe, korisnici nužnog smještaja te osobe koje ostvaruju pravo na naknadu troškova komunalnih usluga. Samci mogu ostvariti pravo na mjesečnu pomoć do 150 kuna, dvočlano kućanstvo do 200 kuna, tročlano kućanstvo do 300 kuna, četveročlano kućanstvo do 400 kuna, dok se za svakog sljedećeg člana naknada povećava za 50 kuna.

Jednom godišnje samci koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu imaju pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja u visini od 1.000 kuna. Procjena Odjela je da će korisnika ovog oblika pomoći u 2021. godini biti oko 250.

Nadalje, prema Odluci o Socijalnoj skrbi starijim osobama namijenjene su tri vrste pomoći. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 150 kuna mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, ako prihod njihova kućanstva ne prelazi gradski cenzus te ako Korisnik na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.  Pravo na novčanu pomoć može ostvariti umirovljenik koji ispunjava uvjet mirovinskog prihoda odnosno umirovljenik čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna s time da se u mjesečni iznos mirovine uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec.

Novčana pomoć se ostvaruje na način da se korisniku, iznos novčane pomoći doznačuje putem banke, a isplaćuje se, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec. Umirovljenik samac, ostvaruje pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.700,00 kuna, pri čemu ako je ta razlika manja od 200,00 kuna ostvaruju novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kuna. Umirovljenik član kućanstva ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kuna. Planirana sredstva za ove oblike pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2021. godini iznose 1.850.000,00 kuna.

Grad Rijeka već niz godina, za građane starije od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000,00 kuna, podmiruje iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu u visini od 30 kuna iz Proračuna Grada Rijeke. Kako bi se zaštitio životni standard građana starijih od 65 godina, koje imaju prebivalište odnosno stalni boravak na području grada Rijeke i čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000,00 kuna, i ove će se godine navedenoj kategoriji građana iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu podmiriti iz Proračuna Grada Rijeke.

Temeljem cjenika godišnjih pokaznih karata 65+ KD Autotrolej, uvedene su četiri vrste godišnjih karata za osobe starije od 65 godina, čije su cijene određene prema visini mjesečnih prihoda. Za osobe s mjesečnim prihodima od 0 do 2.000,00 kuna cijena karte iznosi 30,00 kuna, za one s prihodima od 2.000,01 do 3.000,00 kuna cijena karte iznosi 78,00 kuna, za osobe s prihodima od 3.000,01 do 4.000,00 kuna cijena karte iznosi 144,00 kune, dok za osobe starije od 65 godina koje imaju prihode više od 4.000,01 kuna cijena godišnje karte iznosi 198,00 kuna.

Na teret proračuna Grada Rijeke u Psihijatrijsku bolnicu Lopača može se smjestiti i liječiti bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda. Samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici u visini od 80% mjesečnog prihoda.

Korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu sudjeluje u podmirenju troškova s u visini od 40% mjesečnog prihoda, a korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od njegova prihoda, u visini od 20% mjesečnog prihoda. .

 

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!