Objavljen Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Općine Viškovo

Autor: Marina Pauletić 22.03.2023

opcina_viskovo-79315

Kulturno vijeće ima predsjednika i četiri člana, imenuju se na četiri godine i imaju pravo na naknadu za svoj rad, a Odluku o njihovom imenovanju Općinska načelnica.

Viškovo - Općina Viškovo objavila je Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća. Kulturno vijeće se osniva i djeluje radi radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice radi predlaganja i stručnog vrednovanja programa i projekata javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Viškovo, radi kontinuiranog praćenja i razmatranja stanja u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te obavljanje poslova sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

Kulturno vijeće nadležno je za sljedeća područja i djelatnosti:
- kulturne djelatnosti: arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, knjižnična djelatnost, nakladnička i knjižarska djelatnost i audiovizualna djelatnost.
- kulturno-umjetničko stvaralaštvo: dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalna umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam.
- transverzalna područja: međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama i digitalizacija u području kulture.

Kulturno vijeće ima predsjednika i četiri člana, imenuju se na četiri godine i imaju pravo na naknadu za svoj rad, a Odluku o njihovom imenovanju Općinska načelnica. Za članove Kulturnog vijeća imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture, vodeći računa o njihovoj stručnosti i ravnomjernoj zastupljenosti. Pisani i obrazloženi prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća Općine Viškovo podnose se osobno ili putem pošte u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51 216 Viškovo, s naznakom: "Prijedlog kandidata za člana Kulturnog vijeća Općine Viškovo – ne otvaraj".

Javni poziv objavljen je na web stranici Općine Viškovo na sljedećoj poveznici https://opcina-viskovo.hr/javni-poziv-za-predlaganje-clanova-kulturnog-vijeca-opcine-viskovo-0.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...