Objavljen javni poziv za prijavu na javne potrebe u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu

Autor: Marina Pauletić 22.01.2024

deset_godina_tehnickog_centra_foto_grad_rijeka Foto: ilustracija/arhiva

Svaki pojedini prijavitelj ima pravo prijaviti do ukupno tri projekta odnosno programa.

Rijeka - Grad Rijeka je, putem Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, objavio Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu.

Glavni ciljevi ovog Javnog poziva utvrđeni su temeljem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu, a odnose se na znanstveno i tehničko opismenjivanje i to posebno mladih, zatim na razvitak i promidžbu tehničke kulture te na poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje.

Sredstva za sufinanciranje Programa javnih potreba, u ukupnom iznosu od 175.800,00 eura, osigurana su u gradskom proračunu za ovu godinu i namjenski će se rasporediti unutar prioritetnih područja sufinanciranja, a to su Obrazovanje građana u području tehničke kulture, Promocija tehničke kulture i Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi.

Pravo prijave projekata i programa imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u gradu Rijeci, a koje temeljem Zakona o tehničkoj kulturi mogu obavljati djelatnost tehničke kulture.

Svaki pojedini prijavitelj ima pravo prijaviti do ukupno tri projekta odnosno programa, osim Saveza iste grane tehničke kulture koji mogu prijaviti samo jedan projekt odnosno program. Pristigle prijedloge vrednovat će peteročlano Stručno ocjenjivačko povjerenstvo.

Prijave se dostavljaju elektronskom poštom (mailom), na adresu: Javni_poziv_teh_kultura_2024@rijeka.hr, a rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2024. godine.

Cjelokupni tekst javnog poziva zajedno s propisanim obrascima dostupan je na web stranici Grada Rijeke:

Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu.

Sve dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-pošte: eugenija.peric@rijeka.hr ili telefonom, na broj 209-605, radnim danom od 09.00 do 11.00 sati.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...