Grad Rijeka poziva na ispunjavanje online ankete o stambenim potrebama mladih u Rijeci

Autor: Marina Pauletić 17.11.2023

POS_stanovi_martinkovac-84963 Foto: ilustracija

Za osamostaljenje mladih nužni su posao i stambeno zbrinjavanje.

Rijeka - Grad Rijeka poziva osobe do 35 godina da ispune kratku online anketu u okviru istraživanja na temu stambenog zbrinjavanja mladih na području Rijeke radi formiranja liste stanova za mlade.

Istraživanje se provodi u sklopu Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023.- 2030., strateškog dokumenta koji objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere kojima Grad Rijeka želi odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati kvalitetu života mladih. U izradu Programa za mlade bili su uključeni upravo mladi ljudi koji su jedan od dva glavna prioriteta važna za poboljšanje kvalitete njihova života naveli upravo stambeno zbrinjavanje.

Za osamostaljenje mladih nužni su posao i stambeno zbrinjavanje. Ti faktori svakako izravno utječu i na odluku mladih da ostanu u Rijeci. Stoga je osamostaljivanje mladih u kontekstu stambenog zbrinjavanja izdvojeno, kako bi se počelo na lokalnoj razini razvijati modele zbrinjavanja mladih uz naglasak na priuštivo stanovanje.

Kroz Program za mlade razrađuje se jedan od modela stambenog zbrinjavanja mladih, a to je dodjela stanova putem Liste stanova za mlade. Kao prvi korak u formiranju liste, Grad Rijeka provodi istraživanje, na temelju kojeg će se izraditi studija o stambenoj situaciji i stambenim potrebama mladih na području Rijeke. Kako bi istraživanje bilo što objektivnije, Grad Rijeka je za provedbu istraživanja i izradu studije putem postupka javne nabave odabrao tvrtku 4 MARKET RESEARCH d.o.o.

Studija bi trebala dati odgovore na pitanje koji bi se kriteriji trebali uzeti u obzir kod izrade Liste za mlade te koji bi model najma gradskih stanova bio najoptimalniji za mlade Riječane. Pritom je bitno utvrditi interes mladih za stanovanje putem najma, prihvatljive rokove najma stana i visine najamnine te razinu opremljenosti stanova. Očekuje se da će studija biti izrađena početkom 2024. godine.

Podršku u provedbi istraživanja o stambenim potrebama mladih pružile su institucije koje u svom radu uvelike surađuju s mladima – Sveučilište u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, HGK- Županijska komora Rijeka, HOK- Obrtnička komora Primorsko-goranske županije – kao i Savjet mladih Grada Rijeke.

Grad Rijeka poziva mlade da popune online upitnik dostupan na poveznici https://survey.alchemer.eu/s3/90641591/477fce9556cd i na taj način pridonesu kvalitetnijim utvrđivanju kriterija za formiranje Liste stanova za mlade.

Anketi se može pristupiti i putem QR koda na stranicama rijeka.hr, a više informacija dostupno je i u letku istraživanja.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...